Registrering av stiftelse

Alla stiftelser som bildas ska registreras enligt reglerna i 10 kap. stiftelselagen (1994:1220).

Stiftelsens styrelse eller förvaltare ska anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter det att stiftelsen bildades. En stiftelse som ska utöva näringsverksamhet måste dock registreras innan näringsverksamheten påbörjas och uppgift ska lämnas om den firma under vilken näringsverksamheten ska bedrivas och näringsverksamhetens art.

Undantag: Stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer ska inte vara registrerade.

Äldre stiftelser ska vara anmälda för registrering senast utgången av år 2015.

Registreringsanmälan ska innehålla

 

  • stiftelsens postadress och telefon.
  • styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon eller förvaltarens namn eller firma, organisationsnummer, postadress och telefon. För pensions- och personalstiftelse ska meddelas vem eller vilka som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka som företräder arbetstagarna.
  • revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer. Till anmälan ska det fogas en kopia av en av revisorn undertecknad bekräftelse på att han eller hon har åtagit sig uppdraget (revisorsbekräftelse).
  • uppgift om den ort där styrelsen eller förvaltaren har sitt säte, eller om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas.
  • uppgift om vem som ska vara ordförande (gäller inte om förvaltningen handhas av en juridisk person). För pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till huvuddelägare ska förslag till person som Länsstyrelsen kan förordna till ordförande lämnas med uppgift om namn, personnummer adress och med en kortare yrkesbeskrivning.

Kopia av stiftelseförordnandet
Till anmälan ska det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är möjligt. Om föreskrifterna har ändrats och om tillstånd till ändring skaffats från Regeringen eller Kammarkollegiet ska kopia av protokoll och beslut som visar detta bifogas.

Observera att ett stiftelseförordnande för en stiftelse som bildats efter den 1 januari 1996 alltid ska vara skriftligt och underskrivet av stiftarna.

För en insamlingsstiftelse ska det dokumenteras hur uppropet vid stiftelsebildningen gått till eller avses gå till.

För pensions- och personalstiftelser ska kopia av registreringsbevis för arbetsgivaren (stiftaren) bifogas.

Uppgift om vem som har rätt att företräda stiftelsen (firmateckning)
Har styrelsen eller förvaltaren beslutat att rätten att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn och firma får utövas av en eller flera personer, ska detta också anmälas för registrering i stiftelseregistret. Det ska framgå om beslut att teckna firma gäller för personerna var för sig eller av två eller flera i förening.(Någon annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen och att teckna dess namn och firma får inte registreras). Protokoll från styrelsens eller förvaltarens beslut ska bifogas.

Uppgift om stiftelsens förmögenhet
Vid nybildad stiftelse ska uppgift om den tillskjutna förmögenheten redovisas med kopia av kontoutdrag eller motsvarande. Om stiftelsen inte är nybildad ska kopia på senaste årsredovisning eller motsvarande bifogas.

Vid bestämmandet av värdet på stiftelsens tillgångar skall varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala förhållanden. Fastigheter och byggnader som är lös egendom tas dock upp till taxeringsvärdet om ett sådant värde finns.

För pensionsstiftelser ska uppgift om kapitalvärdet på de utfästelser som tryggas i stiftelsen lämnas med angivande av beräkningsdatum.

Intygande
Behörig företrädare för stiftelsen ska intyga att de som åtagit sig att förvalta den inte är försatta i konkurs och inte heller har förvaltare enligt föräldrabalken. Detta intygas lättast genom att fylla i Länsstyrelsens registreringsblankett och att den undertecknas av någon eller några av firmatecknarna.

Använd blankett vid registreringsanmälan eller länsstyrelsens e-tjänst, registrering av stiftelse.

 E-tjänst för stiftelser