Årsredovisning

Stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den.

Regler om årsredovisning för stiftelser finns i 2 kap. 3 § och 6 kap. 1 § 5 punkten bokföringslagen (1999:1078)

Undantag: Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen, det vill säga familjestiftelser som inte driver näring behöver inte upprätta och ge in årsredovisning till länsstyrelsen, se 6 kap. 1 § 5 punkten bokföringslagen.

Skyldighet att ge in årsredovisning
Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska offentliggöras på följande sätt

Vid fullständig tillsyn: Kopior av årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, se 8 kap. 3 § 4 punkten årsredovisningslagen (1995:1554). Handlingarna skickas in per post eller med e-tjänst.

Vid begränsad tillsyn: Kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) ska hålla bestyrkta kopior tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.