Ändra registeruppgift i stiftelseregistret

Det är vanligt att vissa uppgifter som finns i stiftelseregistret för en stiftelse behöver ändras eller tas bort.

Anmälan om ändring för registrering i stiftelseregistret ska göras snarast. Ändringar som ska anmälas:

  • Stiftelsens postadress och telefon.
  • Styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon eller förvaltarens namn eller firma, postadress och telefon. För pensions- och personalstiftelse ska meddelas vem eller vilka som företräder arbetsgivaren och vem eller vilka som företräder arbetstagarna.
  • Stiftelsens sätesort.
  • Vem som ska vara ordförande (gäller inte om förvaltningen handhas av en juridisk person). För pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till huvuddelägare ska förslag till person som Länsstyrelsen kan förordna till ordförande lämnas med uppgift om namn, personnummer adress och med en kortare yrkesbeskrivning.
  • Firmateckning (vem eller vilka som har rätt att företräda stiftelsen). Har styrelsen eller förvaltaren beslutat att rätten att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn och firma får utövas av en eller flera personer, ska detta också anmälas för registrering i stiftelseregistret. Det ska framgå om beslut att teckna firma gäller för personerna var för sig eller av två eller flera i förening. (Någon annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen och att teckna dess namn och firma får inte registreras). Protokoll från styrelsens eller förvaltarens beslut ska bifogas.
  • Revisors namn, personnummer och postadress.  Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag ska bolagets organisationsnummer anges och vem som är huvudansvarig för revisionen. Till anmälan ska det fogas en av revisorn undertecknad bekräftelse på att han eller hon åtagit sig uppdraget.
  • Styrelseledamöters eller förvaltares konkurs m.m. Om någon av styrelsens ledamöter eller förvaltaren försatts i konkurs eller ställts under förvaltning får de inte vara ledamöter respektive förvaltare för stiftelsen. Protokoll från behörig myndighet (tingsrätt) om konkurs eller beslut om förvaltning ska bifogas.

Ändringarna anmäls genom att använda ändringsblanketten eller med e-tjänst.

Observera att en styrelse eller förvaltare ska föra protokoll över beslut som fattas. Därför är det viktigt att bifoga kopia av protokollet när förändring skett i styrelse, firmateckning etc. Av ändringsblanketten framgår när protokoll (beslut) ska bifogas.

När Länsstyrelsen gjort ändringarna i stiftelseregistret skickas alltid ett nytt registreringsbevis som bekräftelse på förändringarna.