Lotterier och bingo

  Tillstånd att anordna ett lotteri och bingo får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Tillstånd får, om det finns särskilda skäl, lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utanför Sverige.

Lotterier Tillstånd söks normalt hos den kommun där föreningen har sin verksamhet. Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd om lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom ett län. Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd, om lotteriet ska bedrivas i flera län. Lotteriinspektionen prövar också frågor om tillstånd till lotteri i TV, radio och liknande medier.

Lotteriinspektionens allmänna råd för lotterier finns att läsa på Lotteriinspektionens webbplats.

Bingo Med bingospel avses ett lotteri som förutsätter att deltagaren
1. är närvarande på spelplatsen,
2. köper en bingobricka, där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren på bingobrickan, och
3. genast gör anspråk på sin vinst.

Länsstyrelsen i det län där ett bingospel ska bedrivas prövar frågor om tillstånd. Om bingospelet ska bedrivas i flera län prövas dock frågan om tillstånd av Lotteriinspektionen.

Tillstånd till bingospel bör sökas i god tid före första speldag. Ansökan bör göras på blankett som kan rekvireras från Länsstyrelsen.

Ansökningsavgiften, 3 600 kr inklusive kostnad för vandelsprövning och ska betalas till Länsstyrelsens BG-konto 5050-5866 samtidigt som ansökan skickas in.

Information Den 1 augusti 2017 trädde lag (2017:634) om ändringar i lotterilagen (1994:1000) i kraft. I samband med denna lagändring infördes en ny paragraf i lotterilagen, § 10 a, avseende prövning av lämplighet för att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta innebär att länsstyrelsen nu ska pröva sökandens vandel innan eventuellt tillstånd att anordna bingospel kan ges. Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ges tillstånd att anordna bingospel.

Länsstyrelsen följer Lotteriinspektionens allmänna råd för bingo. Dessa finns att läsa på Lotteriinspektionens webbplats.

 Content Editor

​Rättsenheten
Dalarna@lansstyrelsen.se
010-25 00 00

 

Från och med den 1 juli 2012

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.