Processtöd för jämställdhet

Processtödet var ett projekt för att ge stöd till länets stora projektägare i frågor som rör jämställdhet. Det finansierades av Tillväxtverket, Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna.

Syfte:

1. Att ytterligare höja kvaliteten på regionala utvecklingsprojekt och hos det företagsfrämjande systemet. Detta ska uppnås genom förbättrad förmåga att integrera jämställdhet i den dagliga verksamheten.

2. Att fler människor bidrar till den regionala utvecklingen och tillväxten. Detta ska uppnås genom att fler människor utanför normen nås av insatser och inkluderas i arbetet med att stimulera regional utveckling och tillväxt.

Rådgivningen har bestått t ex av identifiering av projektets utmaningar och styrkor kopplat till jämställdhet, förslag på åtgärder/insatser och tips på kurser eller andra kunskapshöjande insatser.

4R-analyser är ett av de verktyg som använts, för att gå igenom områden där bristande inkludering ofta blir tydlig och kan åtgärdas. Målet har varit att processtödet ska stödja, inte vara en kontrollinstans. Målet har varit konstruktiva lösningar som ska vara så enkla och lättåtkomliga som möjligt.

Projektet har riktat in sig på två målgrupper:

1. Länets största projektägare som bedriver projekt med finansiering från Europeiska Regionalfonden, Landsbygdsprogrammet och 1:1-medel samt deras projektledare:

 • Almi 
 • Byggdialog Dalarna 
 • Dalarna Business 
 • Destination Dalarna 
 • Falun Borlänge-regionen 
 • High Voltage Valley 
 • Hushållningssällskapet 
 • Högskolan Dalarna 
 • ITS Dalarna 
 • LRF 
 • Länsstyrelsen Dalarna 
 • Region Dalarna 
 • Skogsstyrelsen 
 • Stiftelsen Teknikdalen, med underorganisationer 
 • Studieförbundet Vuxenskolan 
 • Triple Steelix 
 • Ung Företagsamhet

2. Tjänstemän på Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna som arbetar med handläggning av projekt och företagsstöd.