Samverkansprojekt

Skapa mervärde genom att samverka med andra företag.

Rostiga kugghjul som taggar i varandra 

Vem kan söka samverkansprojekt?

Företag som samverkar med andra företag kan söka stöd. Samverkan ska omfatta minst tre fristående företag. Det projekt som genomförs ska skapa mervärde som annars inte skulle uppstå, och vara tidsbegränsat.

Till vad?

Stöd får lämnas för kostnader för till exempel

 • produktutveckling
 • marknadsföring
 • kompetensutveckling

Dock inte för kostnader som avser företagets normala drift.

Hur mycket stöd kan jag få?

Max 50 % av de stödberättigade kostnaderna. Bidraget är maximerat till 1,8 mkr per företag under en treårsperiod.

Viktigt att veta

Innan ansökan läs här om bilagor och intyg som krävs vid ansökan

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Länsstyrelsen kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Länsstyrelsen har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.
 • Resultatbudget ska bifogas med ansökan.
 • Stöd beviljas inte till driftskostnader.
 • Stöd beviljas inte till eget arbete.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Länsstyrelsens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas enligt anvisningar i ansökan.
 • Stödet är delfinansierat med EU-medel vilket medför krav på särskild dokumentation och allmän informationsskyldighet.

 

 Nyhet

Ansökningar tas emot löpande under året och behandlas vid fyra beslutstillfällen.

Sista ansökningsdatum 2017

 • 7/2 
 • 4/4 
 • 22/8
 • 24/10

Ansök här

 Ansök om utbetalning av stöd

Ansök om utbetalning av redan beviljat stöd. Följ länken till min ansökan och skapa en inloggning. Välj skapa ansökan om utbetalning.

Min ansökan