Investeringsstöd till företagsutveckling

Ett av de regionala företagsstöden för en hållbar tillväxt och balanserad regional utveckling är investeringsstöd till företagsutveckling. Det riktar sig till investeringar i privatägda små och medelstora företag i hela länet. Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor.
Man som håller pusselbitar

Små och medelstora företag är de som har

 • färre än 250 anställda
 • antingen en årsomsättning på högst 50 miljoner Euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner Euro per år.

Du kan få stöd till investeringar i till exempel byggnader, maskiner eller marknadsföring. Kommersiell handel får som regel inte stöd härifrån. Bidraget är begränsat till högst 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod. När Länsstyrelsen Dalarna prövar en ansökan tas hänsyn till konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten ska bedrivas.

Vem kan få investeringsstöd?

Du som har ett privatägt litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor och ha verksamhet i länet.

Vad kan man söka stöd till?

Exempel:

 • byggnader
 • maskiner
 • inventarier
 • produktutveckling
 • marknadsföring (extra åtgärder)
Investeringar som gör den egna produktionen mer energieffektiv kan få stöd ur projektet Encom2020. Detsamma gäller utveckling av nya produkter och tjänster som är mer energieffektiva än de som annars finns på marknaden. Läs mer här

Begränsningar

Stöd beviljas inte till:

 • reinvesteringar eller driftskostnader, t ex inköp av ny maskin när den gamla är utsliten
 • marknadsföringskampanj som normalt genomförs i verksamheten
 • köp av fastigheter, företag, konkursbon eller fordon
 • leasing
 • avbetalningskontrakt (godtas inte som finansiering)
 • eget arbete
 • driftskostnader

Var kan jag få investeringsstöd?

I hela länet

Hur mycket stöd kan jag få?

Bidragsprocenten varierar utifrån behov, men ett företag kan under en treårsperiod få maximalt 1,8 miljoner kronor i bidrag.

Villkor för investeringsstöd

Varje ansökan prövas individuellt, där vi bedömer:

 • om verksamheten bedöms bli lönsam
 • om varaktig sysselsättning kan skapas
 • om konkurrensförhållande påverkas
 • om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stödet

Hur fungerar det?

Fyll i en ansökan digitalt

Var noga med att bifoga bilagor och intyg med din ansökan, läs mer här. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om bidrag. Om ni beviljas bidrag redovisas genomförda betalningar och investeringar till Länsstyrelsen för utbetalning. Vid större investeringar sker redovisningar via en på förhand utsedd kontrollant.

Viktigt att veta

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Länsstyrelsen kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Länsstyrelsen har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Resultatbudget ska bifogas med ansökan.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Länsstyrelsens budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas med ansökan. Investeringar över 534 890 kr skall konkurrensutsättas. Skriftlig offertförfrågan ska ställas till minst två potentiella leverantörer, svar skall bifogas med ansökan om stöd.
 • Stödet är delfinansierat med EU-medel vilket medför krav på särskild dokumentation och allmän informationsskyldighet.

 

 Nyhet

Ansökningar tas emot löpande under året och behandlas vid fyra beslutstillfällen.

Sista ansökningsdatum 2017

 • 7/2 
 • 4/4 
 • 22/8
 • 24/10

Ansök här

 Ansök om utbetalning av stöd

Ansök om utbetalning av redan beviljat stöd. Följ länken till min ansökan och skapa en inloggning. Välj skapa ansökan om utbetalning.

Min ansökan