Bilagor och intyg

Vid ansökan om företagsstöd skall du som söker gå igenom listan nedan. Bifogar du i din ansökan de underlag som krävs så förkortas Länsstyrelsens handläggningstid. För att en ansökan skall anses som komplett krävs underlag enligt nedan.

 1. Aktuellt Registreringsbevis
 2. Resultatbudget för de två närmaste åren
 3. Årsredovisning för de två senaste åren (Vid befintligt företag mer än 2 år gammalt)
 4. Kopia av offerter ska bifogas, vid investeringar (gäller exempelvis per leverantör) över 534 890 kr skall minst två offertsvar bifogas, mer information finns här. Vid inköp över 100 000 - 534 889 kr skall stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mail, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans. Enligt riktlinjer kräver Länsstyrelsen i Dalarnas Län att samtliga stödsökande följer det särskilda inköpsförfarandet som är baserat på principerna i LOU, läs mer här.
 5. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning. (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
 6. Kreditlöfte från finansiärer, avbetalningskontrakt är ej stödberättigat (Har ni medfinansiering från tex bank och eller Almi krävs bifogat intyg för detta)
 7. Horisontella Mål.pdf Frågorna i denna blankett skall fyllas i av alla sökande. Spara blanketten på din dator och bifoga med ansökan. Alternativ så besvarar du frågorna i din ansökan under Uppföljning och horisontella mål.
 8.  Jämställdhetsplan (Obligatoriskt för alla företag med 25 anst eller fler). Läs mer här
 9. Är ni ett nystartat företag, max 2 år gammalt, behövs även: Affärsplan, Likviditets- och finansieringsplan (Saknar ni affärsplan finns mall för detta på: www.almi.se
 10. Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Intyg om stöd av mindre betydelse​ Ansökningar som beröras av försumbart stöd (De minimi). Spara intyget på din dator. Bifoga med ansökan.
 11. Söker du stöd för exempelvis en maskin som är begagnad skall du bifoga detta intyg, Intyg om begagnad utrustning
  Spara blanketten på din dator innan du fyller i den.
 12. Fullmakt för ansökan.pdf Fullmakt vid ansökan och rekvisition krävs av firmatecknare vid ansökan av företagsstöd. Spara blanketten på din dator innan du fyller i den. Bifoga med ansökan om stöd.