Fiskodling och vattenbruk

Med vattenbruk menas odling av fisk, kräftor, skaldjur och vattenväxter (alger). Det är globalt sett en gammal, omfattande och växande näringsgren av fisket. För Dalarnas del handlar det mest om odling av fisk, och i liten omfattning om odling av kräftor. Vattenbruk är liksom andra areella näringar (jordbruk, skogsbruk) omgärdat av lagar och regler.

Vattenbruk det vill säga fisk- och kräftdjursodlingar kan vara källor till olika former av "föroreningar", till exempel spridning av fisksjukdomar, spridning av oönskade arter och stammar av fisk och kräftdjur samt utsläpp av vattengödslande närsalter och syrgaskonsumerande ämnen. Fiskodlingar kan också vara störande för natur och miljö samt vara ett hinder för sjöfart och annat utnyttjande av vattnen.

Därför finns lagar och förordningar som gäller för vattenbruk. Länsstyrelsen hanterar vattenbruket med stöd av flera regelverk: fiskelagstiftningen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och djurskyddslagstiftningen. Kommunerna hanterar vattenbruket med stöd av miljöbalken, djurskyddslagstiftningen samt livsmedelslagstiftningen.

När vattenbruksprodukterna (fisk, kräftor) avlivats blir de livsmedel och då gäller livsmedelslagstiftningens olika bestämmelser. För beredning av fisken (rökning, gravning, och så vidare) gäller både miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

 

 Tillståndsblanketter

Det krävs ALLTID tillstånd enligt fiskelagstiftningen för att odla fiskar och kräftor (och vissa musslor).

Tillståndet lämnas av Länsstyrelsen efter ansökan och prövning.

Den som har tillstånd till vattenbruksverksamhet dvs fiskodling eller kräftodling skall varje år före årsskiftet (före 1 januari) lämna in en anmälan om sin planerade vattenbruksverksamhet till Länsstyrelsen.