Miljögifter

Kunskapen om förekomsten av miljögifter är bristfällig och en systematisk och långsiktig regional övervakning håller på att byggas upp. Genom miljöövervakning ska miljögifters ursprung, förekomst och spridningsvägar kartläggas.

Vad är miljögifter?

Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, tas upp av växter, djur eller människor och har en förmåga att spridas i miljön. Det gäller både vissa organiska ämnen, som PCB, och en del oorganiska ämnen, som kadmium och andra metaller.

Varifrån kommer miljögifterna?

Förekomsten av miljögifter i Dalarna orsakas av utsläpp från såväl historiska som pågående verksamheter.

Historiskt har spridningen av miljögifter i huvudsak varit kopplad till specifika punktkällor med utsläpp till luft, mark och vatten. Fortfarande finns ett antal historiskt förorenade områden från vilka giftiga ämnen sprids i miljön. I Dalarna har gruvindustrin historiskt sett haft stor påverkan på miljön.

Numera är spridningen av miljögifter från konsumentprodukter betydande. Dessa miljögifter sprids i stor utsträckning via avlopp, orenat dagvatten och avfall men har även en diffus spridning till luft, mark och vatten. Förutom den diffusa spridningen finns fortfarande utsläpp från pågående verksamheter. Det kan vara specifika industrianläggningar eller andra verksamheter, men det kan också vara utsläpp av bekämpningsmedel, oljor med mera från jordbruk och skogsbruk.

Deposition av luftburna miljögifter har också stor betydelse. Dessa kommer från verksamheter både inom och utanför länet.

Mätningar av gifter i miljön

Övervakning av miljögifter sker framför allt inom programområdena Luft, Sötvatten, och Jordbruksmark.

Övervakning av tätortsluft sker genom Dalarnas luftvårdsförbund medan Länsstyrelsen bidrar med mätningar av referensförhållanden på landsbygden. Övervakningen av miljögifter i vatten omfattat bl.a. organiska miljögifter i grundvatten, metaller i ytvatten, miljögifter i fisk samt bekämpningsmedel i jordbruksvattendrag.