Landskap

Miljöövervakning som påvisar landskapsförändringar med hjälp av data från till exempel kartor, flygbilder, satellitbilder och inventeringar i fält och som beskriver landskapet vid olika tidpunkter. Studierna omfattar såväl fjäll-, våt-, jordbruks- som skogsmarker och bidrar med underlag för bedömningen hur miljömålen utvecklas. Inom programområdet ingår inventering av häckfåglar, floraövervakning och exploatering av stränder.

Flygbild över myrmark med lite skog och vindkraftverk i bakgrunden
Foto: Urban Gunnarsson

Häckfågeltaxeringen är ett nationellt övervakningsprogram som täcker hela Sverige. Länsstyrelsen Dalarna är regional koordinator för inventeringen. För att ytterligare få ett mått på hur landskapet förändras via förändringar i floran studeras florans förändringar via floraövervakning och genom projekt Dalafloran. För dessa projekt finns ett samarbete med ideella föreningar.

Flygbild över en sjö kantad av skog och odlingsmark.
Foto: Urban Gunnarsson

Stränder är viktiga miljöer för vår möjlighet att få tillgång till vatten för exempelvis friluftsliv. Detta delprogram undersöker hur stor andel av stränderna som är exploaterade genom t.ex. vägar, hus och bryggor. Undersökningen gjordes första gången 2014 och är tänkt att göras igen 2015. Speciellt intressant är det att följa utvecklingen efter att de nya strandsskyddsreglerna har införts.