Länsstyrelsens arbete med klimat och energi

Länsstyrelsen Dalarna har i flera år prioriterat regional samverkan inom energiområdet genom EnergiIntelligent Dalarna. Målet är att:

Dalarnas energiförsörjning är trygg, säker och har liten klimatpåverkan. Det finns en funktionell och långsiktig regional energisamverkan. Dalarna har en god beredskap för kommande klimatförändringar.

Att utveckla och fördjupa samarbetet mellan myndigheter, organisationer och enskilda kring dessa frågor är därför en prioriterad uppgift. Länsstyrelsen Dalarna leder, koordinerar och medverkar i genomförandet av Klimat- och energistrategi för Dalarna och det regionala energiprogrammet EnergiIntelligent Dalarna. Genomförandet av klimat- och energistrategin är en central del av det regionala miljömålsarbetet. De åtgärder som särskilt berör Länsstyrelsens verksamhet är energibidrag, fysisk planering bland annat vindkraft, miljötillsyn/tillsynsvägledning, och näringslivsutveckling. Länsstyrelsen Dalarna arbetar med att genom samverkan, projekt och stöd främja arbetet för mer energieffektiva företag och ökad produktion av förnybar energi för ett mer konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna. En viktig del av arbetet är också att övervaka att energiomställningen sker med hänsyn till och förvaltning av ekosystem.

Dalarna har även av regeringen utsetts till pilotlän för grön utveckling. Detta arbete genomförs inom ramen för EnergiIntelligent Dalarna. Målet med Pilotlän Dalarna är att stärka genomförandet av Dalarnas klimat- och energistrategi och visa hur energi- och klimatomställningen är möjlig. Samtidigt ska Pilotlän Dalarna visa att omställningen skapar ekonomiskt tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Arbete och resultat ska visa vägen och inspirera andra.

 Externa länkar