EMAS, Eco Management and Audit Scheme

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning.

EMAS syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och organisationer samt att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljöarbetet genom en granskad och godkänd miljöredovisning.   EMAS är baserat på ISO 14001 men tillför dessutom andra delar som normalt sett inte ingår i ett miljöledningssystem.

EMAS är ett kommunikationsverktyg för ISO 14001-certifierade företag och organisationer. Genom att publicera en årlig, godkänd miljöredovisning kan en organisation öka sin trovärdighet. Den identifierbara logotypen gör EMAS till ett konkurrenskraftigt globalt varumärke som får allt större spridning.

EMAS är öppet för alla slag av och storlekar på organisationer. Exempel på dessa är den tillverkande industrin, tjänsteföretag, organisationer med myndighetsutövning och tillsynsarbete, samt företag som erbjuder finansiella tjänster och rådgivning. EMAS kan även användas på ett mer genomtänkt sätt vid upphandling och inköp för att öka marknadsandelarna. I och med att EMAS baseras på ISO 14001-standarden utgör EMAS samtidigt en ISO 14001-miljöredovisning.

Miljöstyrningsrådet är ansvarigt organ för EMAS i Sverige, vilket innefattar att sprida information om EMAS och hur man går till väga för att EMAS-registreras. Miljöstyrningsrådet för också ett officiellt register över EMAS-registrerade organisationer och representerar Sverige i det gemensamma EU-arbetet.

EU-kommission har som mål att 25 000 nya företag/organisationer är EMAS certifierade år 2015 inom EU. Miljöstyrningsrådets mål är att från år 2013 få minst 500 nya företag/organisationer EMAS certifierade per år i Sverige. Idag finns 5 000 organisationer som uppfyller kraven enligt ISO 14001 och alla dessa bör motiveras att även EMAS certifiera sig och därmed göra en årlig miljörapport. Årstakten med 500 EMAS certifierade företag/organisationer per år bör sedan från år 2013 kunna ökas. Även samhällsnyttan för Sverige bör kunna beräknas med anledning av EMAS certifierade organisationer i Sverige.

Mer information om EMAS hittar du på Sveriges officiella webbplats för EMAS. Miljöstyrningsrådet har till januari 2011 utbildat 47 EMAS-konsulter (varav 23 är diplomerade) och 8 diplomerade EMAS-miljökontrollanter.