Barnets rättigheter

Barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Det är målet för den svenska barnrättspolitiken. Regeringens politik för barnets rättigheter syftar till att genomföra de rättigheter som varje barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som Sverige antog år 1990.
Bild på två barn

Barnkonventionen anger att:

Alla barn ska skyddas mot diskriminering, ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Man ska tänka på barnets rätt till utveckling. Det gäller såväl dess fysiska som psykiska, sociala, andliga och moraliska utveckling. Barnet ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade.

Barnkonventionen utgör också grunden för Länsstyrelsens arbete för att förbättra barns och ungdomars villkor i samhället. På sikt är ambitionen att alla beslut som fattas av Länsstyrelsen - och som har betydelse för barn - ska ha ett barnperspektiv. Det vill säga en bedömning av vad beslutet kommer att innebära för barn.

Konventionen har inte ännu blivit ett självklart redskap i planering och vid beslut inom något samhällsområde. Ett arbete pågår med att implementera barnkonventionen i Länsstyrelsens verksamhet.

Barnahus Dalarna

Barnahus i Dalarna har som mål att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov. De berörda parterna samverkar i en gemensam lokal.

Länk till Barnahus Dalarna