Samverkan i Dalarna

Samverkan i Dalarna:
När en allvarlig händelse eller kris inträffar måste samhällets hantering fungera utan dröjsmål.
Det är många olika aktörer som ska verka inom sina respektive ansvarsområden men också tillsammans. God samverkan blir i krislägen en avgörande framgångsfaktor.
I Dalarna finns flera nätverk och samverkansforum som du kan läsa om här i fliken till vänster.

Dessa nätverk och forum, med Regionala krishanteringsrådet och Regionala näringslivsrådet i spetsen, har tillsammans arbetat fram en strategi för krishantering. (Krishantering i Dalarnas län – strategi för samverkan och ledning). Strategin har undertecknats av beslutsfattare i respektive organisation den 16 januari 2015.Strategin beskriver vilka vi är, hur vi vill samverka, hur vi ska kommunicera samt mot vilka mål vi ska arbeta i krisen. Vi utgår från de grundläggande nationella principerna kring krishantering, men h ar också satt upp mål för arbetet i Dalarnas län.

I Dalarna:

  1. Samverkar vi för en väl fungeranse krishantering vid allvarliga störningar, stora olyckor och kriser.
  2. Använder vi samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors bästa.

Det är Länsstyrelsen som sammankallar respektive aktör och nätverk vid behov men alla aktörer kan väcka behov av samverkan eller gemensam information.Vi ska samverka enligt principen hellre en gång för mycket än för lite.

 Krishanteringsstrategi