Roll, ansvar och organisation

Vid krissituationer i fredstid har länsstyrelsen i första hand till uppgift att stödja inblandade samhällsaktörer och hjälpa dem att samordna sina verksamheter. Vid omfattande räddningsinsatser kan dock länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.

Geografiskt områdesansvar

Den samordnande rollen som länsstyrelsen spelar vid kriser har sin grund i det så kallade geografiska områdesansvaret. Vi har ansvar för samordning av Dalarnas kommuner, samt för samordning mellan de kommunala, regionala och nationella aktörerna. Länsstyrelsen ska ta initiativ till och erbjuda en arena för sektorsövergripande samverkan, med målet att uppnå en god krishanteringsförmåga i länet.

Länsstyrelsen genomför utbildning och övning, utarbetar planer, leder och deltar i samordningsgrupper (se vidare under Samverkansorgan i menyn till vänster) samt bygger ut tekniska anordningar. Allt detta för att skapa en grund för att leda och samordna verksamheter vid olika typer av nödlägen.

Länsstyrelsen publicerar också rapporter och andra texter, vilka kan nås genom att följa denna länk. En sådan publikation är den årliga risk- och sårbarhetsanalysen, vars syfte bland annat är att stärka beredskapen genom att analysera riskerna i länet. Den senaste upplagan av rapporten finns att ladda ner genom länken till höger på sidan du nu är inne på.

Information är en viktig del i ledningsuppgiften. Länsstyrelsen har här ett eget informationsansvar samt en uppgift att vid en krissituation samordna information och stödja andra informationsansvariga, till exempel kommunerna.

Räddningstjänstansvar

Som ett led i att följa utvecklingen i länet och se till att nationella mål och inriktningar får genomslag, ska länsstyrelsen bland annat utöva tillsyn över den kommunala räddningstjänsten.

Länsstyrelsen har även mer direkta räddningstjänstansvar, exempelvis enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 10 §. Om något utöver de händelser som hanteras i vardagen av våra räddningstjänstorganisationer inträffar, följer Länsstyrelsen händelseutvecklingen för att kunna agera om händelsen blir så stor att ordinarie räddningsstyrka och organisation inte klarar att bemästra den med egna resurser. Länsstyrelsen kan då exempelvis samordna och prioritera olika resurser som finns tillgängliga i länet och landet. Vi kan också hjälpa till med informationstjänsten, och som yttersta åtgärd ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten och utse räddningsledare.

Länsstyrelsen har, enligt LSO 4 kap 6 §, även huvudansvar för räddningstjänsten i samband med utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar. Länsstyrelsen ska också svara för eventuella saneringsåtgärder efter ett sådant utsläpp. I praktiken handlar dock länsstyrelsens åtgärder i samband med kärntekniska olyckor i stor utsträckning om informationsåtgärder. Läs vidare genom att gå in under Risker i länet och klicka dig fram till Kärnteknisk olycka.

Önskar du mer information om statlig och kommunal räddningstjänst kan du gå in på de sidor som handlar specifikt om detta under rubriken Övriga samhällets krisberedskap i menyn till vänster.

Civilt försvar

När höjd beredskap råder (det vill säga under krig eller förberedelse för detsamma) har länsstyrelsen som högsta civila försvarsmyndighet i länet ett ansvar för att leda den civila delen av totalförsvaret. Det innebär att samordna och prioritera verksamheter samt lämna information till media och allmänhet.

Organisation, lagrum och riskområden

För information om hur länsstyrelsens krisledningsorganisation ser ut, gå in under Länsstyrelsens krisledningsorganisation genom att klicka på länken till vänster på denna sida. Till vänster finns också en länk till en sida kallad Lagar och förordningar, där du kan läsa om de viktigaste författningarna som länsstyrelsen lyder under.

Vill du läsa mer om länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys, olika riskområden och vilken roll länsstyrelsen spelar i de olika sammanhangen, läs under Risker i länet. Även den sidan nås genom menyn till vänster.