Risker i länet

Översvämningar, radioaktivt nedfall, långvariga elavbrott och omfattande skogsbränder är några exempel på händelser som medför belastningar på samhället i landet. Länsstyrelsen genomför varje år en  risk- och sårbarhetsanalys och arbetar för att minska riskerna för och konsekvenserna av dessa typer av händelser.

Termen "risk" beskriver en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa) konsekvenser som händelsen ifråga kan leda till. Målet med vår risk- och sårbarhetsanalys är att den ska bidra till en ökad medvetenhet om regionala risker, dess konsekvenser och sårbarhet.

 

Foto: Leif Helldal

Det övergripande syftet med krishanteringsarbetet är att minska sårbarheten i samhället och att utveckla god förmåga att hantera och bedriva verksamhet under allvarliga händelser och kriser.

Läs mer om denna analys och de olika riskområdena i risk- och sårbarhetsanalysen 2016 som finns att ladda ner genom länken till höger.

 

Foto: Stöt Ulrika Andersson