Rakel

Rakelsystemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Länsstyrelsen Dalarna spelar en viktig roll när det gäller Rakels implementering i länet.

2003 beslutade riksdagen att Rakelsystemet (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) skulle införas, och 2010 hade det tagits i drift i hela landet. Syftet är att stärka krisberedskapen genom att ersätta de ca 200 gamla analoga systemen med ett enda robust, digitalt system.

Rakelsystemet har cirka 1 700 basstationer placerade över hela Sverige. Infrastrukturen är byggd för att klara hårda väderförhållanden. Systemet är oberoende av den traditionella mobiltelefonins master och basstationer, och Rakel kan därför användas av exempelvis räddningstjänst och ambulans under persontäta evenemang när GSM-nätet ofta är överbelastat.

Utöver rubustheten för systemet med sig flera andra fördelar. Exempelvis är ljudkvaliteten hög och signalerna krypterade. Dessutom finns möjlighet för flera personer att tala samtidigt i grupp. Detta gör att man slipper telefonkedjor, vilket förbättrar effektiviteten och tillförlitligheten i informationen.

Länsstyrelsens roll

Ansvaret för Rakels utbyggnad, drift och förvaltning ligger hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Med grund i det geografiska områdesansvaret har dock länsstyrelserna ett särskilt uppdrag att bistå med stöd, information och samordning för att främja anslutning till Rakelsystemet i länen. När Rakelsystemet har blivit standard kommer det också att användas av länsstyrelsen för att samverka med till exempel kommunernas krisledning, räddningstjänsten, polis och akutsjukvård.

Mer information om Rakel i allmänhet, och länsstyrelsernas roll i synnerhet, nås genom länkarna till höger på denna sida.