Övriga samhällets krisberedskap

Länsstyrelsen är inte ensamt ansvarig för krisberedskapen i länet. En rad aktörer samspelar för att tillsammans göra Dalarna så tryggt som möjligt.
Brandbekämpning

En av dem som arbetar för tryggheten är faktiskt du själv, läs mer om ditt eget ansvar genom att klicka dig dit i menyn till vänster. Även kommuner, statliga myndigheter och olika verksamheter som är nödvändiga för samhällets funktion har dock viktiga roller att spela, inte minst när det gäller olycksförebyggande arbete såsom besiktning, tillsyn och information.

Räddningstjänst

Om olyckan är framme utgör räddningstjänsten en viktig del av beredskapen. Med räddningstjänst avses, enligt 1 kap 2 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, de insatser som staten eller kommunerna ska svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Skydigheten att ingripa föreligger endast om det är påkallat med hänsyn till:

  • behovet av ett snabbt ingripande
  • de hotade intressets vikt
  • kostnaden för insatsen
  • övriga omständigheter

Ansvaret för räddningstjänsten är uppdelat mellan kommunerna och olika statliga myndigheter. Läs mer om detta under sidorna Kommunerna och den kommunala räddningstjänsten och Statlig räddningstjänst i menyn till vänster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en av de viktigaste aktörerna i Sverige vad beträffar krisberedskap. Läs mer om myndigheten genom länken i menyn till vänster. Till vänster finns också en länk till sidan Samhällsviktig verksamhet, där du kan läsa om verksamheter som är särskilt viktiga för att undvika och avhjälpa kriser.

Dessa sidor ger inte en uttömmande redovisning av alla de aktörer som arbetar med krisberedskap, men med dess hjälp kan du förhoppningsvis skapa dig en grundläggande uppfattning om hur resten av samhället, förutom länsstyrelsen, arbetar med beredskap.