Översvämningsdirektivet

Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 2007 ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar.

Översvämningsdirektivet genomförs i tre steg:

Steg 1: Preliminär bedömning av översvämningsrisker

I arbetet med EU:s översvämningsdirektiv 2010-2011 identifierade MSB 18 tätorter i landet där man bedömer att översvämningsrisken är betydande. I Dalarnas län ingår Malungs tätort, Vansbro tätort och Falu tätort.

Steg 2: Hot och riskkartor

För de 18 orterna med betydande översvämningsrisk har MSB och länsstyrelserna under 2012-2013 tagit fram hot- och riskkartor.

Steg 3: Riskhanteringsplaner

I det tredje steget ansvarar Länsstyrelsen för framtagandet av riskhanteringsplaner för de tre tätorterna, som blev klart i december 2015. Riskhanteringsplanerna beskriver hur de översvämningsrisker som identifierats med hjälp av hot- och riskkartorna ska hanteras. Planen innehåller mål och åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Hitta material från de tre stegen gällande respektive kommun här:

Falun

Vansbro

Malung

 

 Denna sida har en enkel adress:

lansstyrelsen.se/dalarna/ oversvamningsdirektivet