Frågor och svar

Hur lång tid tar det från ansökan till beslut?

När ansökningsavgiften kommit in börjar länsstyrelsen handlägga ärendet. Då kontrolleras att alla uppgifter finns med. Finns inte allt med kontaktas sökanden för komplettering. När detta är klart skickas alla handlingar för yttrande till kommunen. Kommunen får en månad på sig att yttra sig. Därefter skriver länsstyrelsen sitt beslut och skickar till sökanden. Sammantaget tar det därmed normalt ca två till tre månader att få ett beslut.  

Hur bedömer Länsstyrelsen en ansökan om tillstånd?

När Länsstyrelsen bedömer en ansökan om tillstånd vägs intresset av att övervaka mot allmänhetens intresse att inte bli övervakad. Länsstyrelsen tar särskild hänsyn till om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor m.m. samt hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas. 
Länsstyrelsen kan inte ge några förhandsbesked utan fattar beslut om tillstånd i enskilda fall.

Hur följer länsstyrelsen upp att tillstånden följs?

Länsstyrelsen genomför varje år ett tillsynsprojekt. Då kontrolleras en viss typ av objekt (t ex skolor eller restauranger). Om det upptäcks brister vid kontrollen får den som övervakar tillfälle att rätta till det som är fel. Länsstyrelsen följer också upp kameraövervakningen i länet genom att löpande reagera på anmälningar från allmänheten. Det är möjligt att anmäla anonymt.
Om den som övervakar inte vill rätta till bristerna som upptäcks kan länsstyrelsen förelägga den som övervakar att göra rätt. Ett föreläggande kan förenas med vite. Länsstyrelsen kan även polisanmäla den som övervakar för brott mot kameraövervakningslagen.  

Hur ska man informera om att övervakning pågår?

Man ska alltid på ett tydligt sätt informera om att övervakning pågår. Endast i vissa fall kan länsstyrelsen medge undantag från detta krav. Oftast är det även så att det är skyltningen och inte kameran i sig som avhåller folk från att begå brott på den övervakade platsen.
Länsstyrelsen kräver generellt att man ska skylta vid alla ingångar till ett övervakat område. Skyltningen ska vara så tydlig att den som inte vill bli övervakad inte ska behöva gå in i det övervakade området. Normalt räcker det med skyltar som är i storleken A5 (ett halvt A4).  

Krävs tillstånd för övervakning av sin egen tomt? Kameraövervakningslagen gäller inte för rent privat övervakning. Med det menas t ex övervakning av den egna bostaden och i vissa fall dess tomt. Övervakningen får dock aldrig spilla över tomtgränsen och heller inte ha kommersiella syften.
Rör det sig om en ensligt belägen sommarstuga eller en skogstomt är bedömningen svårare. Så länge allemansrätten gäller anses allmänheten ha tillträde till platsen, vilket gör att det krävs tillstånd för övervakningen.  

Får man sätta upp en åtelkamera i skogen?

I skog och mark anses det i praxis viktigt att man inte blir övervakad om det inte finns starka skäl för övervakning. Därför har länsstyrelsen hittills aldrig gett tillstånd till åtelkameror om inte övervakningen varit en del i ett forskningsprojekt.
I vissa mål har tingsrätten ansett att det varit fråga om ringa brott när en åtelkamera satts upp i skogen på ett sådant sätt att det varit svårt för människor att hamna på bild. Detta innebär dock inte att det varit fråga om en tillåten övervakning enligt kameraövervakningslagen. Kameran kan förverkas av polisen och den som övervakar kan även bli skadeståndsskyldig.

Krävs tillstånd för kamera på drönare?

Från och med den 1 augusti 2017 kommer privatpersoner och företag inte längre att behöva sådana tillstånd för att få använda en drönare med kamera. I stället måste reglerna i personuppgiftslagen följas. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över personuppgiftslagen och du kan vända dig dit för vägledning och information.

Myndigheter kommer även fortsättningsvis att behöva tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även om myndigheten anlitar en privatperson eller ett företag att övervaka/fotografera åt myndigheten.

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från

  • respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon,
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, samt
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.
  • Länsstyrelsen (Naturvårdsenheten) om man flyger/landar inom vissa nationalparker eller naturreservat.

Se även:

Personuppgiftslagen – Datainspektionen
Lagen om skydd för geografisk information - Lantmäteriet respektive Sjöfartsverket
Flyga drönare på uppdrag - Transportstyrelsen  
Flygplatsers kontrollzoner – Luftfartsverkets drönarkarta
Drönare i naturen - Drönare i skyddad natur