Mäns våld mot kvinnor

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av inriktningarna i den nationella jämställdhetspolitiken.

FN definierar våld mot kvinnor som "varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, hot, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller i privata livet".

Exempel på detta är fysisk eller psykisk misshandel, våldtäkt, sexuellt tvång, sexuella trakasserier och hot, kvinnlig könsstympning, handel med kvinnor och prostitution. Enligt FN är våldet mot kvinnor en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter och därmed en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati.

Kvinnofridslinjen telefon 020 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa dit. Det är öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige.
Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se

 

SOSFS 2014:4 (M och S) Våld i nära relationer

Här hittar du Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer som trädde i kraft den 1 oktober 2014.

SOSFS 2014:4

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att stödja samordningen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna har gjort en slutlig rapport för perioden 2011-2014 som du kan ladda ner här:

Rapport 2015:8 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Länsstyrelsen ska bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete och också följa utvecklingen av det arbete som pågår i länet. Både kommuner och frivilligorganisationer ska kunna få stöd i sitt arbete.

Sedan år 2012 har vi i samarbete med Socialstyrelsen genomfört kompetenshöjande insatser i arbetet kring mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och barn som bevittnat våld. Vi utgår från Socialstyrelsens handböcker och metodmaterial, såsom Handbok Våld, Sällan sedda, Skylla sig själv, Blånader och silverhår, Vänd dem inte ryggen, Socialstyrelsens olika Meddelandeblad, föreskrifter och allmänna råd, bedömningsinstrument Freda m m.

Under 2013-2014 genomförde vi även ett utvecklingsarbete kring jämställdhet-maskulinitet och våld på tre HVB-hem i länet. Vi hade bland annat utgångspunkt i Ungdomsstyrelsens rapport "Unga, våld och maskulinitet", som kom i början av 2013. 

Läs mer om arbetet i länsstyrelsernas  gemensamma upplägg i Regionalt kompetensstöd för arbetet med våld i nära relation.

Socialtjänsten i kommunerna

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen ansvar för stöd och hjälp till personer utsatta för brott, såsom våld och övergrepp. I lagen betonas att socialnämnden ska särskilt beakta behoven hos kvinnor som utsatts för våld av närstående, och barn som bevittnat våld. Det är viktigt att de som utsätts eller har utsatts får den hjälp och det stöd de behöver. Det kan vara både män och kvinnor som utövat våldet mot någon närstående, och både kvinnor och män kan utsättas. Socialtjänsten har även ansvar för stöd och hjälp till den som utövar våldet, samt för att förebygga våld i nära relationer.

Som stöd i arbetet har Socialstyrelsen publicerat en handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Handboken och annat material kan du ladda ner eller beställa via Socialstyrelsens hemsida: