Publikationer

Mäns våld mot kvinnor i Dalarna 2015:5

År 2010 enades alla länets socialnämnder om en regional handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer i Dalarna. Den här rapporten följer bland annat upp det arbetet. Sammanställningen ger ingen helhetsbild, utan enbart en inblick i hur läget är i länet. Det finns skäl att tro att våldet som företeelse inte minskar. Därför är det viktigt att arbetet utvecklas och fortsätter i samma positiva riktning. Målet är att vi ska uppnå en stärkt långsiktig samverkan samt att de våldsutsatta, deras barn och våldsutövaren får adekvat och likvärdigt stöd, oavsett var i Dalarna de bor.

Läs rapporten här

 Regional avsiktsförklaring

 Är Dalarna jämställt? Lägesrapport 2014:04