Länkar

Länsstyrelserna

Webbsida om länsstyrelsernas gemensamma arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Du kan läsa om vårt uppdrag och om hur vi arbetar med jämställdhet: jamstalldalan.se

Jämställdhet

Jämställ.nu-för dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete: jämställ.nu

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har en mycket bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning arbetet ska ha. 

Nationella sekretariatet för genusforskning

Överblickar och sprider resultatet av svensk och internationell genusforskning. Ger ut tidningen Genus och administrerar en e-postlista. Bra länksamling. Länk till genus.se

Kvinnofridsportalen

Ett faktacentrum om våld mot kvinnor där sexton statliga myndigheter i nationell samverkan för kvinnofrid.

Länk till kvinnofridsportalen

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Länk till DO

Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK

NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Länk till NCK