Jämställdhet i Dalarna

Jämställdhet är en fråga om demokrati, makt och utveckling. Det finns positiva samband mellan jämställdhet och tillväxt. Jämställdhet är därför en strategisk fråga för regionen. Det handlar om hur flickors och pojkars, kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tas tillvara.

Den service som kommuner, landsting och staten erbjuder ska komma alla medborgare till del och hålla samma kvalitet. Detta oavsett kön.

Om jämställdhet ska bli verklighet måste ett genusperspektiv integreras på alla nivåer i ordinarie verksamheten och inte betraktas som en särfråga. Tillsammans behöver vi alla kraftsamla för att Dalarna ska bli ett län där kvinnor och män har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Länsstyrelsen i Dalarna ska inom ramen för sitt uppdrag samordna och följa upp de nationella målen i länet. Vi ska även bidra till kunskapsspridning. Sedan 2011 samverkar tio aktörer i länet – ALMI, Arbetsförmedlingen, Dalarnas Idrottsförbund, Företagarna, Försäkringskassan, Högskolan Dalarna, Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen Dalarnas län, Polismyndigheten Dalarna samt Region Dalarna och har tillsammans utarbetat en avsiktsförklaring. Den metod som vi arbetar utifrån är jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Grunden för våra prioriteringar är länets förhållande utifrån regeringens jämställdhetspolitiska mål. I länet finns även en antagen strategi som gäller till och med 2016 och synliggör de prioriterade insatserna i länets externa arbete.

Du kan ladda ner den regionala avsiktsförklaringen och Dalarnas strategi till höger under publikationer. Där finner du även rapporten Är Dalarna jämställt – lägesrapport 2014:4 samt fickfaktan kvinnor och män i Dalarna 2014-2016.

Pågående projekt

Jämställdhetsintegrering som verktyg i förebyggande arbete vid HVB-verksamheter

Länsstyrelsens har sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsarbete riktat till tre av länets HVB-verksamheter. Verksamheterna har fått kompetensutveckling inom jämställdhet och jämställdhetsintegrering kopplat till våld och maskulinitet. Ett antal medarbetare vid de tre HVB-verksamheter i länet har utbildats till att bli förändringsledare på sina arbetsplatser. I utbildningen ingår Ungdomsstyrelsens rapport Unga, maskulinitet och våld. Även chefer vid dessa verksamheter har fått kompetensutveckling samt arbetat med sina styrdokument.

Bakgrunden till satsningen är att vi anser att det är angeläget att öka kunskapen i samhället kring hur stereotypa maskulinitets- och femininitetsnormer utgör riskfaktorer för kränkningar och våldsamt beteende. Att främja jämställdhet bland unga kan på sikt bidra till att förebygga våldsutövande bland unga, inklusive ungas våld i nära relationer. Förhoppningsvis kan detta arbete fortsätta att utvecklas och spridas vidare till fler HVB i länet. Nu har vi även tagit fram ett metodstöd som kan användas i det fortsatta arbetet. Metodstödet finner du här.

Läs även utvärderande studie om HVB-jämställdhet