Reseersättning för TIA - deltagare

Anordnare av Tidiga Insatser för Asylsökande m.fl. (TIA) har möjlighet att teckna överenskommelse med Länsstyrelsen om sin insats. Överenskommelsen ger anordnaren rätt att utfärda intyg för deltagande i tidiga insatser. Intyget ger deltagaren möjlighet att ansöka om reseersättning från Migrationsverket för resor till och från TIA-insatser.

​Vem kan teckna en TIA-överenskommelse?

Offentliga organisationer (kommun, landsting, stat), ideella organisationer och registrerade trossamfund som anordnar tidiga insatser kan teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen.
Ideella organisationer och registrerade trossamfund måste uppfylla vissa krav för att kunna teckna en överenskommelse.

Hur tecknar man en överenskommelse?

Anordnare som vill ingå en överenskommelse fyller i ett särskilt formulär som finns att ladda ner i högerspalten. Länsstyrelsen prövar att kraven är uppfyllda. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget (kortare tid om önskas/är lämpligt). Överenskommelser kan inte tecknas med retroaktiv verkan. Överenskommelser tecknas för verksamhet som bedrivs inom ett län.

Intyg för deltagande i insatser

Migrationsverket kan, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, betala ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser. Vid ansökan om reseersättning ska ett intyg om deltagande bifogas. Anordnare av tidiga insatser för asylsökande m.fl. kan utfärda ett intyg till deltagare i insatsen. Rätt att utfärda intyget har:

  • anordnare som tecknat en överenskommelse med Länsstyrelsen om anordnande av tidiga insatser för asylsökande m.fl.
  • studieförbund och folkhögskolor som anordnar tidiga insatser för asylsökande m.fl. med stöd av förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Intyget måste förnyas var tredje månad. Det är deltagaren som ansvarar för att ansöka om reseersättning.

Ansvarsfördelning och frågor om överenskommelser och reseersättning

  • Länsstyrelsen prövar och beslutar om TIA-överenskommelser och informerar berörda anordnare. 
  • Anordnare som uppfyller vissa krav utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser.
  • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
  • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Frågor om reseersättning besvaras av Migrationsverket.

Frågor om överenskommelser besvaras av Länsstyrelsen.

 Content Editor