TIA-bidrag för verksamhet inom tidiga insatser

Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

​Tidiga insatser för asylsökande - TIA

Nu finns det möjlighet att söka pengar för att genomföra insatser och aktiviteter riktat till kvinnor och män som är asylsökande, eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden. Syftet är att hjälpa dessa människor att hitta en meningsfull tillvaro och underlätta en framtida etablering i samhället. Satsningen kallas TIA - tidiga insatser för asylsökande.

Så ansöker du

Länsstyrelserna beviljar medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen i Dalarnas län disponerar totalt över 3 miljoner kronor gällande Tidiga insatser för asylsökande.

Ansökningshandlingar hittas i högerspalten på denna sida. Sista ansökningsdag är 6 april 2018. ​

Ansökan med bilagor skickas till Länsstyrelsen i Dalarnas län:​
Länsstyrelsen, Frida Nises, Åsgatan 38, 791 84 Falun

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner, kommunalförbund och trossamfund. För att kunna ansöka om medel krävs det att organisationen:

  1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som dess medlemsföreningar är frivilligt
  2. har en ansvarig styrelse
  3. bedriver sin verksamhet i Sverige
  4. är självständig och demokratiskt uppbyggd
  5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
  6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Vad kan du söka pengar för?

Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja

  • kunskaper i svenska
  • kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden
  • hälsa

Verksamhet som syftar till att öka kunskap om den svenska arbetsmarknaden kommer att prioriteras i denna ansökningsomgång.

Kvinnor och män ska kunna delta i aktiviteterna på lika villkor och i samma utsträckning. TIA-insatserna ska dessutom ta hänsyn till barn- och jämställdhetsperspektivet. Bidrag får inte lämnas för praktikverksamhet.

Mer information

Regeringens information om tidiga insatser för asylsökande
Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

 Content Editor