TIA-bidrag för verksamhet inom tidiga insatser

Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

​Tidiga insatser för asylsökande - TIA

Nu finns det möjlighet att söka pengar för att genomföra insatser och aktiviteter riktat till kvinnor och män som är asylsökande, eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden. Syftet är att hjälpa dessa människor att hitta en meningsfull tillvaro och underlätta en framtida etablering i samhället. Satsningen kallas TIA - tidiga insatser för asylsökande.

Hur ansöker vi?

Länsstyrelserna beviljar medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen i Dalarnas län disponerar totalt över 1,9 miljoner kronor gällande Tidiga insatser för asylsökande.

Ansökningshandlingar hittas i högerspalten på denna sida. Ansökningar tas emot och behandlas löpande​. Sista ansökningsdagen för andra utlysningsomgången är 6 oktober 2017. ​
 
Ansökan med bilagor skickas till Länsstyrelsen i Dalarnas län:​
Länsstyrelsen, Theres Björn, Åsgatan 38, 791 84 Falun

Vem kan söka bidrag?

I första hand kan medlen sökas av organisationer inom civilsamhället. För att kunna ansöka om medel krävs det att organisationen:

  1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som dess medlemsföreningar är frivilligt
  2. har en ansvarig styrelse
  3. bedriver sin verksamhet i Sverige
  4. är självständig och demokratiskt uppbyggd
  5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
  6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Även kommuner eller kommunalförbund kan söka och beviljas medel, men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer.

Vad kan vi söka pengar för?

Medel får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja

  • kunskaper i svenska
  • kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden
  • hälsa

Verksamhet som syftar till att öka kunskap om den svenska arbetsmarknaden kommer att prioriteras i denna ansökningsomgång.

Kvinnor och män ska kunna delta i aktiviteterna på lika villkor och i samma utsträckning. TIA-insatserna ska dessutom ta hänsyn till barn- och jämställdhetsperspektivet. Bidrag får inte lämnas för praktikverksamhet.

Kontakt

För frågor om ansökningar gällande Tidiga insatser för asylsökande, vänligen kontakta

Theres Björn, theres.bjorn@lansstyrelsen.se 010-225 04 28

Mer information

Regeringens information om tidiga insatser för asylsökande
Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

 Content Editor