(§37) Ökad beredskap och kapacitet

§37-medel kan beviljas insatser som stärker beredskap och kapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande.

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tilldelats 3 350 000 kronor att fördela inom ramen för § 37.

 

Sista ansökningsdag är 6 oktober 2017. Ytterligare information samt mallar för ansökan finns i bilagorna nedan.

Bilaga 1 - Informationsbrev § 37 2017.docx

Bilaga 2 - Ansökan med vägledning § 37 2017.docx

Bilaga 3 - Intyg samarbetspart § 37 2017.docx