Sociala Risker/Socioekonomi

Länsstyrelsen samverkar med kommunerna för att stärka det långsiktiga arbetet med folkhälsa och social hållbarhet. Även arbetet med Sociala risker/socioekonomi har bedrivits i flera år i länet.

Sociala risker kan exempelvis röra sig om ohälsa, våldsbrott, alkoholproblematik, arbetslöshet och andra utanförskap. Detta kan i förlängningen leda till extraordinära händelser så som förtroendeproblem för rättsväsende och upplopp. Dessa händelser brukar ibland benämnas social oro.  

Sociala risker är inget nytt begrepp, men nu finns material och stödverktyg tillgängligt för att kunna analysera dessa risker. Som ett led i arbetet med sociala risker sammanställer Länsstyrelsen dalarna kommunspecifik statistik på ett 40-tal olika indikatorer som på olika vis fångar bakgrundsfaktorerna. Kommunerna kan utgå från detta material och även lägga till statistik där man anser det nödvändigt. Länsstyrelsen tillhandahåller detta material för kommunerna i länet.