Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT)- förebyggande arbete

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Detta gör vi främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd till kommuner och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Vårt förebyggande arbete utgår från regeringens ANDT-strategi. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin pekar ut riktningen för ANDT-politiken under åren 2016-2020 och kompletteras med årliga åtgärdsprogram.

Länsstyrelsen - en länk mellan nationell och lokal nivå

Riksdag och regering fattar beslut om de nationella målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målsättningarna är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Länsstyrelsen har i uppdrag att se till att de nationella politiska målen omvandlas till förebyggande arbete anpassat efter lokala förhållanden. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dessa till regional och nationell nivå.

Läs mer om uppdraget i informationsbroschyr som ni hittar under publikationer

Samordning, samverkan och nätverk

Länsstyrelsen samverkar med olika aktörer och myndigheter i länet som kommunerna, Polismyndigheten, Landstinget dalarna, Region Dalarna, Trafikverket med flera. De flesta av dalarnas 15 kommuner har en lokal ANDT-samordnare som ingår i ett nätverk som länsstyrelsen samordnar. Samverkan sker också med frivilligorganisationer inom sociala frågor, där länsstyrelsen samordnar ett speciellt nätverk för dessa.