Föräldraskapsstöd

Länsstyrelserna ska under åren 2018–2021 stödja kommuner, landsting, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län. Barnrättsperspektivet, att främja jämlikhet och jämställdhet och ett jämställt föräldraskap är centrala utgångspunkter. Även funktionshindersperspektivet och förebyggande av våld ska beaktas.

Utgångspunkten är regeringens satsning "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla". Strategin revideras just nu och en ny version väntas komma ut under våren 2018.

Syftet med regeringens satsning är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Den nationella strategin är tänkt att:

  • inspirera kommuner och landsting att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap
  • vara ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet.

Det pågår redan idag många föräldrastödjande aktiviteter som riktar sig till föräldrar i Dalarnas län och i länets kommuner.

Länsstyrelsen samverkar med kommuner, landsting och ideella organisationer för skapandet av en länsövergripande strategi.