Föräldrastöd

Länsstyrelserna ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar med barn i tonåren. Utgångspunkten är regeringens satsning, Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla. Viktiga utgångspunkter i arbetet är det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

Syftet med regeringens satsning är att främja hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Strategin är tänkt att inspirera kommuner och landsting att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Den ska också vara ett praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet. Det övergripande målet med den Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år. Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk. Det pågår redan idag många föräldrastödjande aktiviteter som riktar sig till föräldrar med tonårsbarn i Dalarnas län och i länets kommuner.

Länsstyrelsen samverkar med kommuner, landsting och andra aktörer för uppbyggnad av en regional struktur med arbetet. Länsstyrelsens uppdrag innebär:

  • att ge råd och stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • att implementera den ”Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla” på regional och lokal nivå
  • att utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • att arrangera utbildningar och tillfällen till kompetensutveckling i länet