Alkohol- och tobakstillsyn

Tillsynen av serveringstillställen för alkoholdrycker ligger primärt hos kommunen och polisen. Kommunen ansvarar också för tillsynen av försäljningsställen för tobaksvaror och rökfria miljöer. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar och det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

Alkohol- och tobakstillsyn

Hur och var alkohol får serveras i Sverige regleras i alkohollagen. Avsikten med reglerna är i första hand att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig. Tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl meddelas av den kommun där serveringsstället är beläget. Har du frågor om hur du ska söka tillstånd och vilka krav som ställs så kan du vända dig till kommunens alkoholhandläggare. Den direkta tillsynen på fältet över alkohollagen sköts av kommunen och polisen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens uppgift är att kontrollera att kommunerna i sin tillståndsgivning sköter sitt arbete i enlighet med alkohollagen. Länsstyrelsens roll är också att ge kommunerna råd och stöd samt att samordna tillsynen inom länet. Länsstyrelsen ska även följa kommunernas verksamhet och biträda dessa med information och råd och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter.

Tillsyn enligt tobakslagen

Kommunen har även det primära tillsynsansvaret när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i tobakslagen om rökfria lokaler och bestämmelserna om handel med tobak, till exempel åldersgräns, skyltar och egentillsyn. Kommunen har också omedelbar tillsyn över marknadsföringen av tobak inne på säljstället.