Tvångsinlösen av aktier

När ett moderbolag äger mer än nio tiondelar av aktierna i ett dotterbolag har det rätt att lösa in återstående aktier. Ersättning för sådana tvångsinlösta aktier kan betalas in till Länsstyrelsen.

För närvarande finns inga ersättningar för tvångsinlösta aktier hos Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen ansvarar för att rätt lösenbelopp utbetalas till rätt mottagare men du måste själv begära att utbetalning ska ske. För att utbetalning ska ske krävs:

  • en skriftlig begäran om utbetalning undertecknad av aktieinnehavaren
  • att den som begär utbetalning är upptagen i aktieägarförteckningen eller att aktiebrev eller värdepappersavi (dödandeprotokoll om aktierna förkommit) bifogas till begäran
  • att behörighetshandlingar bifogas om aktierna tillhör en juridisk person (t.ex. dödsbo, aktiebolag etc.). Det vill säga registreringsbevis, registrerad bouppteckning, fullmakt etc.
  • uppgift om på vilket sätt lösenbeloppet ska utbetalas.

Ansökan skickas till
Länsstyrelsen
Rättsenheten
791 84  FALUN

Utbetalning kan ske till plusgirokonto, personkonto, bankkonto, bankgiro eller med utbetalningsavi. Om lösenbeloppet ska betalas ut till en bankkonto behövs uppgift om bankens namn och clearingnummer samt personens bankkontonummer.

Aktieägare har 10 år på sig att begära att få ut de pengar som inbetalats till Länsstyrelsen för aktierna. Därefter preskriberas/upphör möjligheten att få ut pengarna och det bolag som betalat in pengarna till Länsstyrelsen har möjlighet att ansöka om att få tillbaka pengarna.

 

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.