Nedsättning av pengar hos myndighet i vissa fall

Lagen om nedsättning av pengar hos myndighet i vissa fall (SFS 1927:56) ger en gäldenär (en person som är skyldig någon pengar) möjligheten att i vissa fall betala en förfallen skuld genom att nedsätta beloppet hos Länsstyrelsen. I och med nedsättningen anses gäldenären ha betalat beloppet till borgenären (den som ska ha pengarna). Borgenären kan därefter inte göra gällande att betalningen skett för sent och kräva dröjsmålsränta, förutsatt naturligtvis att betalningen till länsstyrelsen har skett i rätt tid.

Man har rätt att nedsätta pengar i följande fall:

  • när borgenären vägrar att ta emot betalning
  • när man är förhindrad att betala på grund av borgenärs bortovaro eller sjukdom eller av  någon annan av borgenären beroende omständighet
  • när man inte vet vem som är borgenär
  • när två eller flera ställer krav på betalning och man inte kan avgöra vem av dem som är rätt borgenär

Observera: Lagen ger inte rätt att nedsätta ett belopp som man inte anser sig vara skyldig att betala. T ex kan en köpare, som anser att en köpt vara är felaktig, inte nedsätta betalningen i avvaktan på att tvisten har lösts. För att få nedsätta pengar måste man anse sig vara betalningsskyldig för det belopp som nedsätts.

Så går det till vid nedsättning

Ansökan: Skriv en ansökan om nedsättning av pengar till länsstyrelsen. Av ansökan ska framgå:

  • vad nedsättningen avser
  • varför nedsättningen görs (i stället för att betala till borgenären)
  • beloppets storlek
  • borgenärens/borgenärernas namn, adress och om möjligt person- eller organisationsnummer
  • namn, adress och person- eller organisationsnummer på den som nedsätter pengar

Varning: Om inte tillräckliga uppgifter för identifiering av borgenären/borgenärerna lämnas av den som nedsätter pengar och länsstyrelsen på grund av detta betalar pengarna till fel borgenär är gäldenären inte befriad från skulden.

Ansökan ska vara undertecknad och skickas till
Länsstyrelsen
Rättsenheten
791 84  FALUN

Återtagande
Den som nedsätter pengar kan göra ett förbehåll som ger rätt att återta beloppet. (Om man återtar beloppet anses det som om nedsättningen aldrig har gjorts.) Den som vill göra förbehåll måste ange det i ansökan om nedsättning. Om borgenären, hos länsstyrelsen, har gjort anspråk på nedsatt belopp kan återtagandeförbehållet inte göras gällande, om inte borgenären samtycker till att pengarna återbetalas eller borgenärens anspråk har ogillats genom lagakraftvunnen dom.

Inbetalning

Betala in det belopp som ska nedsättas på Länsstyrelsens bankgiro 5168-4124 och ange "nedsättning".

Betala in beloppet i god tid före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på Länsstyrelsens bankgiro.

Om man efter den första nedsättningen vill fortsätta att nedsätta pengar av samma orsak, räcker det med att man betalar in pengarna på Länsstyrelsens bankgiro och anger vad betalningen avser genom att uppge det diarienummer man fick vid den första inbetalningen.

Den som nedsätter pengar är skyldig att själv underrätta borgenären/borgenärerna varje gång nedsättning görs. Detta är viktigt eftersom man kan bli skyldig att ersätta borgenären för förlust som kan uppkomma för att borgenären inte blivit underrättad.

Om pengar nedsätts på grund av ovisshet om vem av två eller flera som är rätt borgenär kan Länsstyrelsen inte betala ut det nedsatta beloppet till någon av borgenärerna utan att de är överens om till vem beloppet ska betalas eller att det genom dom eller avtal slutligt har avgjorts vem som är rätt borgenär.

Preskription
Belopp som har nedsatts står till borgenärens förfogande i tio år från nedsättningen. Under förutsättning att frågan om rätten till beloppet inte är beroende av prövning får den som nedsatt pengarna begära ut beloppet efter det att tio år har förflutit även om förbehåll om återtagande inte har gjorts. Har ansökan att få tillbaka nedsatta pengar inte kommit in till Länsstyrelsen inom elva år från första beslutet om mottagen nedsättning tillfaller beloppet staten.

 Content Editor

 

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.