Deponering av hyra

En hyresgäst har möjlighet att göra avdrag på hyran och deponera det avdragna beloppet hos länsstyrelsen. På detta sätt undgår man att hyresrätten förklaras förverkad (och att man blir vräkt) p.g.a. att hyran inte betalats i tid.

Varning: Hyresrätten kan dock förverkas om man mot bättre vetande eller som stridsåtgärd deponerar en för stor del av hyran (t.ex. hela månadshyran även om bara ett rum i en trerumslägenhet har varit oanvändbart under en månad). Detsamma gäller deponering efter hyrans förfallodag.

Hyra kan deponeras om hyresgästen anser sig

  • ha rätt till hyresreducering enligt hyreslagen på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan eget vållande (t.ex. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet), 
  • ha rätt till skadestånd enligt hyreslagen,  
  • ha rätt till ersättning för att på egen bekostnad ha avhjälpt brist, t.ex. utnyttjat sin självhjälpsrätt, 
  • ha en fordran på hyresvärden oberoende av om fordran grundar sig på hyresförhållandet, eller 
  • inte vara överens med hyresvärden om vad som ska betalas - storleken på beloppet är inte direkt bestämd i hyresavtalet (detta gäller t.ex. hyresavtal med sk. förhandlings-, bränsletilläggs- eller indexklausul).

Länsstyrelsen kan inte avgöra hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen måste hyresgästen göra själv. Om man har svårt att uppskatta hur mycket man ska deponera och är medlem i Hyresgästföreningen kan man kontakta dem för rådgivning eller kontakta en jurist. Hyresgästen får deponera det belopp, som han eller hon anser svara mot det avdrag han eller hon är berättigad till eller som svarar mot hans eller hennes fordran. Resterande hyra betalas på vanligt sätt.

Länsstyrelsen avgör inte tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Det sker i domstol eller hyresnämnd.

Så går det till att deponera

Ansökan
Skriv en ansökan om deponering till länsstyrelsen. Använd helst blanketten Ansökan om deponering.

Säkerhet
För att få deponera måste hyresgästen ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse. Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som hyresvärden kan få rätt till, om hyresvärden i en rättsprocess förklaras ha rätt att få ut det deponerade beloppet.

Pant innebär att hyresgästen betalar in ett belopp som säkerhet utöver det belopp han eller hon vill deponera. Som pant accepterar länsstyrelsen normalt lägst 10 % av det deponerade beloppet. Om beloppet som deponeras understiger ½ basbelopp (ca 22 000 kr) krävs pant på 1.500 kr.

Borgensförbindelse innebär att någon annan än hyresgästen går i borgen. Använd helst blanketten Borgensförbindelse.

Inbetalning
Betala in det belopp som ska deponeras tillsammans med ev. pant på länsstyrelsens bankgiro 5168-4124 och ange "deponering av hyra (och pant)", båda specificerade till beloppen, samt vilken månad deponeringen avser.

Betala in beloppet i god tid före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på länsstyrelsens bankgiro.

Om du efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak, räcker det med att du betalar in pengarna på länsstyrelsens bankgiro och anger vilken tid betalningen avser (t.ex. "hyra för sept") och det diarienummer (t.ex. "Dnr 208-12312-2016") du fick vid den första deponeringen. Länsstyrelsen underrättar hyresvärden om deponeringen.

Återbetalning

När tre månader har gått från hyrans förfallodag och underrättelsen har hyresgästen rätt att skriftligen begära att få tillbaka det deponerade beloppet. Det förutsätter dock att hyresvärden inte har visat för länsstyrelsen att han eller hon har träffat en överenskommelse med hyresgästen eller att han eller hon har stämt hyresgästen. Om hyresgästen tar tillbaka beloppet innebär det inte att hyresvärden förlorar rätten till hyran, endast att han eller hon förlorar den trygghet som depositionen utgör. Hyresvärdens eventuella fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot hyresgästen inom preskriptionstiden.