Deponering av arrende

En arrendator har möjlighet att göra avdrag på arrendeavgiften och deponera det avdragna beloppet hos länsstyrelsen. Avdraget måste svara mot värdet på det man anser sig ha rätt till. På detta sätt undgår man att arrenderätten förklaras förverkad (och att man skiljs från arrendestället) p.g.a. att arrendeavgiften inte betalats i tid.

Varning: Arrenderätten kan dock förverkas om man mot bättre vetande eller som stridsåtgärd deponerar en för stor del av arrendeavgiften (t. ex. om hela arrendeavgiften deponeras även om bara en tjugondel av arrendeställets ägor har försämrats genom jordras). Detsamma gäller deponering efter arrendeavgiftens förfallodag.

Arrendeavgift kan deponeras om arrendatorn anser sig

 • ha rätt till nedsättning av avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken (t. ex. att  ägorna har minskats eller försämrats pga. vattenflöde eller jordras och arrendatorn inte är vållande till det), 
 • ha rätt till ersättning för skada enligt jordabalken, 
 • ha rätt till ersättning för att på egen bekostnad ha avhjälpt brist, t. ex. vidtagit  åtgärd som jordägaren har förelagts av synemän men inte vidtagit inom tiden, 
 • ha en fordran på jordägaren oberoende av om fordran grundar sig på arrendeförhållandet eller inte, 
 • eller om man vill ha nedsättning av avgiften för tid man redan betalat full avgift för, 
 • eller inte vara överens med jordägaren om vad som ska betalas 
 • eller storleken på beloppet är inte direkt bestämd i arrendeavtalet.

Länsstyrelsen kan inte avgöra hur stort belopp som är skäligt att deponera, utan den bedömningen får arrendatorn göra själv. Arrendatorn får deponera det belopp, som han anser svara mot det avdrag han är berättigad till eller som svarar mot hans fordran. Resterande avgift betalas på vanligt sätt.

Så går det till att deponera

Ansökan
Skriv en ansökan till länsstyrelsen om att få deponera. Ansökan ska innehålla

 • Namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer till den som deponerar 
 • Namn och adress på jordägaren 
 • Det belopp som deponeras 
 • Vilken tidsperiod beloppet avser 
 • Vilken dag beloppet förfaller till betalning 
 • Skälen för deponeringen

Kopia av arrendeavtalet ska bifogas. Om skriftligt avtal inte finns ska ansökan innehålla uppgift om vad som arrenderas (t ex fastighetsbeteckning).

Ansökan ska vara undertecknad och skickas till
Länsstyrelsen
Rättsenheten
791 84  FALUN

Säkerhet
För att få deponera måste arrendatorn ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse. Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta som jordägaren kan få rätt till, om jordägaren i en rättsprocess förklaras vara berättigad att få det deponerat beloppet.

Pant innebär att arrendatorn betalar in ett belopp som säkerhet utöver det belopp han vill deponera. Som pant accepterar länsstyrelsen normalt lägst 10 % av det deponerade beloppet. Om beloppet som deponeras understiger ½ basbelopp (ca 20 000 kr) krävs pant på 1.500 kr. Borgensförbindelse innebär att någon annan än arrendatorn går i borgen.

Beloppet

Betala in det belopp som ska deponeras tillsammans med ev. pant på länsstyrelsens BankGirokonto 5168-4124 och ange "deponering av arrende (och pant)", båda specificerade till beloppen, samt vilken månad/tid deponeringen avser.

Betala in beloppet i god tid före den sista betalningsdagen eftersom pengarna inte anses inbetalda förrän de har bokförts på länsstyrelsens BankGirokonto .

Om man efter den första deponeringen vill fortsätta att deponera pengar av samma orsak, räcker det med att man betalar in pengarna på länsstyrelsens BankGirokonto och anger vilken tid betalningen avser (t.ex. "arrende för sept") och det ärendenummer (beteckning, t.ex. "N12/11") man fick vid den första deponeringen. Om pant ingår i beloppet, ange pantens storlek.

Länsstyrelsen underrättar jordägaren om nedsättningen. När tre månader har gått från underrättelsen och arrendeavgiftens förfallodag har arrendatorn rätt att skriftligen ta tillbaka det deponerade beloppet om jordägaren inte har visat för länsstyrelsen att han har stämt arrendatorn eller att han har träffat en överenskommelse med arrendatorn. Om arrendatorn tar tillbaka beloppet efter tre månader innebär det inte att jordägaren förlorar rätten till avgiften, endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör. Jordägarens eventuella fordran kvarstår och han kan väcka talan mot arrendatorn inom preskriptionstiden.

 Content Editor