Förprövning av djurstallar

Förprövning är ett tillstånd som behövs ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ett stall, en ladugård eller ett annat utrymme för din djurhållning. Förprövning ska också göras om du vill inreda eller använda en byggnad som tidigare använts för något annat ändamål än den djurhållning som du nu planerar för. Vid en förprövning granskas dina byggplaner och det kontrolleras att det du vill bygga uppfyller djurskyddsreglerna.

Undantag från krav på förprövning

Anläggningens/gårdens totala djurantal efter byggnationen är avgörande för om förprövning behövs vid en byggnadsåtgärd. Om anläggningen, efter bygget, rymmer färre än 5 hästar, 20 nötkreatur, 15 vuxna grisar, 150 växande grisar, 20 vuxna får, 40 lamm, 20 vuxna getter, 40 killingar eller 500 fjäderfän utom strutsfåglar behövs ingen förprövning. Observera att du ska räkna samman alla platser oavsett djurens ålder. Kommer du till exempel att ha plats för 10 kor, 5 ungdjur och 5 kalvar har du plats för 20 nötkreatur (10 + 5 + 5) och måste då förpröva. Här räknas endast de vanligaste djurslagen upp, kontakta länsstyrelsen för att få reda på vad som gäller för andra djurslag.

Oavsett hur många djurplatser du har på fastigheten behöver du inte förpröva i följande fall:

 • Om du reparerar eller underhåller utan att ändra stallets planlösning
 • Om du bygger tillfälliga sjukboxar
 • Ligghallar (med ligghall menas ett stall med liggplatser för lösgående djur, dock inte hyddor, där djuren inte hålls instängda i stallet utan själva kan välja när de vill använda det) samt byggnad som endast avser att ge väderskydd åt djuren och som rymmer högst 40 nötkreatur, 10 hästar, 40 vuxna får/getter, 80 lamm/killingar, 30 vuxna grisar eller 300 växande grisar.
 • Om du bygger tillfälliga boxar som uppförs i anslutning till tävling och som tas bort inom fem dygn från det att tävlingen är avslutad
 • Om den enda åtgärden du ska göra i stallavdelningen är att uppföra permanenta sjukboxar om det sammanlagda antalet djur i sjukbox efter åtgärden är högst 4 nötkreatur, 20 grisar, 4 får/getter eller 1 häst.

Du behöver inte heller  förpröva om den enda åtgärden du ska göra är att uppföra:

 • kalvnings-, killnings- eller lamningsboxar avsedda för ett moderdjur
 • ensamboxar för kalvar där dessa placeras i stallavdelningar med kor
 • hyddor som rymmer högst 2 kalvar
 • ströbäddsboxar för grupphållna kalvar i oisolerade byggnader med naturlig ventilation, om det sammanlagda antalet kalvar som ryms i avdelningen efter åtgärden högst är 20 stycken

Ansökningshandlingar

Ansökan ska göras på fastställd blankett.

 • Gäller byggnationen häst ska du använda blanketten med nummer D173 A och som heter "Ansökan – förprövning av häststall"
 • Gäller byggnationen något annat djurslag ska du använda blanketten med nummer D173 B och som heter
  "Ansökan – förprövning av djurstall"

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du bifoga två exemplar av måttsatta och skalenliga plan- och sektionsritningar samt skalenlig situationsplan.

Planritning: visar djurstallet från ovan
Sektionsritning: visar ett tvärsnitt av djurstallet med olika nivåskillnader, takhöjd m.m.
Situationsplan: visar byggnadens placering i förhållande till övriga byggnader

Det finns inga krav på att ritningarna ska vara professionellt ritade men eftersom det är ritningarna som huvudsakligen granskas vid en förprövning är det särskilt viktigt att de är tydliga och detaljerade. Ibland kan det vara svårt att redovisa alla detaljer på ritningarna eller i ansökningsblanketten. Det kan t.ex. handla om vissa inredningsdetaljer, utrustning eller tekniska system som ska ingå i stallet. Då kan du även skicka med bilagor med särskilda beskrivningar, detaljritningar, broschyrer, fotografier m.m. som ger bra och kompletterande information i ärendet.

Ansökningsblanketten och ritningarna skickas med post till: Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun
eller via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se

Utifrån dina ritningar och eventuella bilagor bedöms det ifall de uppfyller kraven ur djurskyddssynpunkt inom nedanstående områden.

 • Utrymmen och mått
 • Inredning, liggytor och utgödslingssystem
 • Utfodrings- och dricksvattenanordningar
 • Stallklimat och klimatreglering
 • Fönster och belysning
 • Brandskydd  

Du får inte börja bygga förrän du fått ett beslut där länsstyrelsen godkänner din ansökan. Inom tre år efter ett beslut måste byggnadsåtgärden vara genomförd, annars behöver du skicka in en ny ansökan om förprövning för de kvarstående åtgärderna. När du är färdig med din byggnation ska du begära en besiktning av länsstyrelsen som då kommer ut och kontrollerar att åtgärden är utförd i enlighet med förprövningsbeslutet.

Om du funderar över vilken information som efterfrågas i blanketterna så kan du titta i våra vägledningar för att se hur man fyller i dem.

Vägledning blankett för häststall

Vägledning blankett för lantbruksdjur

I vissa fall kan du göra en förhandsanmälan

Om du ska göra en mindre om- eller tillbyggnad i en stallavdelning som du har förprövat tidigare behöver du i vissa fall inte förpröva om du i stället gör en anmälan till länsstyrelsen innan du påbörjar åtgärden, s.k. förhandsanmälan. För att få göra en förhandsanmälan krävs dock att samtliga kriterier nedan är uppfyllda.

 • stallavdelningen är i enlighet med länsstyrelsens senaste förprövningsbeslut
 • åtgärden berör endast sådan djurkategori som du redan håller i stallavdelningen
 • djurplatserna du ska bygga kommer att bestå av samma inhysningssystem som redan används i stallavdelningen för den berörda djurkategorin
 • antalet platser som du ska bygga kommer efter åtgärden att motsvara högst 20 procent av det totala antalet sådana platser i stallavdelningen.

Blankett för förhandsanmälan

Vid en förhandsanmälan ska du använda blanketten med nummer D173 C och som heter "Förhandsanmälan - om förprövning med anledning av mindre om- eller tillbyggnad". Utöver blanketten måste du bifoga två exemplar av skalenliga plan- respektive sektionsritningar. Du kan till exempel använda de gamla förprövningsritningarna som du kompletterar. Ritningarna ska tydligt visa vilka djurplatser som du tänker bygga och vilka djurplatser som är befintliga. Det är en fördel om du också bifogar en situationsplan över gården och markerar vilken byggnad som åtgärden kommer att göras i.

När din förhandsanmälan har kommit in till länsstyrelsen får du en bekräftelse på det. Länsstyrelsen kontrollerar också att de uppgifter som efterfrågas är redovisade. Om din förhandsanmälan har brister kommer länsstyrelsen att begära att du kompletterar den. Om du är berättigad att göra en förhandsanmälan får du påbörja åtgärden så fort länsstyrelsen fått din förhandsanmälan. Du behöver alltså inte invänta besked från länsstyrelsen. Eftersom någon särskild besiktning av djurutrymmet inte krävs vid en förhandsanmälan, får du använda djurutrymmet när åtgärden är färdig. Vid en förhandsanmälan granskar och godkänner inte länsstyrelsen utrymmet för den planerade djurhållningen. Det innebär att du tar eget ansvar för att utrymmet utformas och används på ett sätt som är tillåtet enligt djurskyddsbestämmelserna. Om utrymmet inte uppfyller bestämmelserna kan länsstyrelsen kräva att du i efterhand åtgärdar bristerna eller förbjuda fortsatt djurhållning i utrymmet om bristerna är allvarliga.

Även om du inte behöver förpröva måste du alltid följa reglerna för till exempel mått och utformning.

 

Dyrt att bygga utan förprövning

Att förpröva kostar ingenting. Däremot kan det bli dyrt att bygga utan förprövning. Om du genomför en åtgärd som kräver förprövning utan att ha förprövat ska länsstyrelsen förbjuda dig att ha djur i utrymmet enligt 5 och 6 §§ djurskyddsförordningen (1988:539). Om stallet ändå uppfyller djurskyddsbestämmelserna ska länsstyrelsen godkänna det i efterhand genom en så kallad efterhandsprövning.