Fäbodbruk

Fäbodställena utgör viktiga kulturmiljöer som i många fall uppvisar en mycket lång kontinuitet. I flera århundraden har de varit en viktig del i det gamla bondesamhället.
Fäbodvall med gärdsgård och en fjällko-kviga

Miljöersättning för fäbodbete

Du kan få miljöersättning för att sköta fäbodbete och se till att fäbodbruket och de effekter som det ger på kulturmiljön och miljön ska finnas kvar. Miljöersättning för fäbodar infördes 2015. I programperioden 2007-2013 ingick fäbodbete i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar.

 

FAKTA Fäboddrift

  • Fäboddrift innebär att man sommartid utnyttjar bete som finns vid fäbodställen - både gamla inägomarker och fäbodskog. Djuren strövar fritt över ganska stora områden eftersom betet är betydligt magrare i skogen än vad det är på fäbodvallen.
  • I Dalarna har vi idag cirka 70 fäbodbrukare som får miljöersättning för fäbodbete från landsbygdsprogrammet.
  • Fäbodar hör till de jordbruksmiljöer som numera finns i så liten omfattning att samtliga som brukas bör betraktas som viktiga att bevara från nationell synpunkt. Om man är på ett fäbodställe och har betande djur, som nöt, får eller get är man berättigad att söka miljöersättning.
  • Det finns enskilda lantbrukare som driver fäbodbruk, hembygdsföreningar där man tillsammans driver en fäbod med inlånade djur, eller så är det flera lantbrukare som tillsammans sköter fäboden en vecka var på sommaren
  • Arbetet berör miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar.

Projekt

I projektet Ett rikt odlingslandskap ingår rådgivning och kurser om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet där fäbodar är en viktig del.

Länsstyrelsen har även drivit flera andra projekt som rör fäbodar. ett av de senaste är en utvärdering av fäbodersättningen under perioden 2007-2013. Läs mer i rapporten " Fäbodbrukets förutsättningar i Sverige".