Behörighetsutbildning

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och klass 2L måste man ha behörighet. Länsstyrelsen håller utbildningar som ger behörighet för yrkesmässig användning inom lantbruk, trädgård, grönytor och skogsplantskolor.

Kursutbud - se länk i högermenyn

Oavsett om du ska bekämpa på egen mark eller åt andra är det grundläggande att du har en giltig behörighet. Om du använder växtskyddsmedel utan giltig behörighet kan du bli tilldömd miljösanktionsavgift, vilket vid användning av klass 2L-medel kostar 5 000 kronor och vid klass 1L-medel 10 000 kronor.

 

Behörighetsutbildning - växtskyddsmedel

Godkända växtskyddsmedel är indelade i olika behörighetsklasser. Klass 1L- och klass 2L-medel kräver behörighet, medan klass 3-medel får användas av alla utan krav på behörighet.

För att använda växtskyddsmedel i klasserna 1L och 2L krävs att man fyllt 18 år samt att man deltagit i och blivit godkänd på behörighetsutbildning. Första steget är att gå en grundkurs omfattande fyra dagar. Sedan upprätthåller man sin behörighet genom att gå en fortbildningsdag vart femte år. Man går utbildning anpassad efter vilken inriktning man har - lantbruk, trädgård, plantskola, grönyta (golfbanor, parker m.m.) eller skogsplantskola.  

Länsstyrelsen håller behörighetskurser varje år under februari och mars. Kursdatum och platser hittar du i vårt kursprogram, kursutbud för övriga landet finns på Jordbruksverkets hemsida. Länkar dit hittar du i högermenyn.

Behörighetsutbildning - betningsmedel

Jordbruksverket ansvarar för den två dagar långa grundkursen för behörighet att använda betningsmedel. Man håller grundkurs i Svalöv i Skåne.

Fortbildningskurs för betningsmedel går man också vart femte år. Denna kurs omfattar en dag och ordnas främst av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands och Örebro län.

Period för dessa kurser är december - januari.

 

Att vara sprutförare – ett ansvarsfullt uppdrag

För att skydda människor och miljö vid bekämpning av skadegörare styrs hantering och användning av växtskyddsmedel av ett omfattande regelverk. Man måste vara oerhört försiktig i samband med tillredning, spridning, rengöring och all hantering av växtskyddsmedel för att undvika att människor och egendom skadas. Flora, fauna, mark och vatten måste skyddas mot negativ miljöpåverkan. Alla regler och åtaganden som gäller måste följas t. ex. att föra sprutjournal.

Nya EU-direktiv och föreskrifter för växtskyddsmedel håller på att införas i samtliga EU-länder. Eftersom det händer mycket runt dessa regelverk och restriktioner så det är oerhört angeläget att man som sprutförare kontinuerligt håller sig uppdaterad om vad som gäller.