Trädgård

Ett fält med lök

Stödmöjligheter

Trädgårdsnäringen omfattas av landsbygdsprogrammets företagsstöd samt projektstöd.

Företagsstöd

Projektstöd

Ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för omställning till ekologisk produktion

Pågående miljöersättning  

Möjlighet till kompetensutveckling

Länsstyrelserna i Dalarna driver ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att bidra till att den ekologiska produktionen i Dalarna.

Läs mer om möjligheten till kompetensutveckling 

 

Gurkodling

Trädgårdsnäringen i Dalarna

Trädgårdsnäringen i länet omfattar handelsträdgårdar, grönsaksodlingar och bärodlingar. Fruktodlingar och plantskolor förekommer inte i någon nämnvärd utsträckning.

Odlingsinriktning

 

Antal företag

 

Total yta 

             

Ekologisk produktion
av den totala ytan

Växthusodling; prydnadsväxter
och småplantor

 19

20000 m2  0%

Växthusodling; grönsaker

 13 5 600 m2  ca 85%

Bärodling

 15 139 ha  42 %
Köksväxtodling på friland  21 43 ha  53 %

Källor: Källor: Statistiska meddelanden JO 33 SM 1501 från Statens Jordbruksverk som avser år 2014. Statistiken bygger på enkätundersökning till yrkesmässiga trädgårdsodlare med minst 200 kvm växthus och minst 2500 kvm frilandsodling av trädgårdsväxter. Potatis räknas inte som trädgårdsväxt.

Den ekologiska ytan för bär och grönsaker är hämtad från Jordbruksverket och baseras på uppgifter som lämnas i samband med EU-stödsansökan. För att produktionen ska få marknadsföras som ekologisk krävs certifiering enl EU s eller KRAVs regelverk för ekologisk produktion. För grönsaker och prydnadsväxter i växthus saknas statistik över hur mycket som är certifierat för ekologisk produktion, där har en uppskattning gjorts. Observera att ett och samma företag kan finnas med i flera av odlingsinriktningarna.

 Trädgårdsrådgivare

Trädgårdsrådgivare för yrkesmässig odling vid Länsstyrelsen Dalarna är Kristina Homman. Se ovanstående ruta.