Gårdsstöd

Syftet med gårdsstödet är att marknaden, och inte stöden, ska styra vilka produkter som produceras på gården. Gårdsstödet är därför kopplat till hur mycket mark du brukar. För att få gårdsstöd måste du ha stödrätter.
Fält med vårvete.

Gårdsstödet kan du söka för den mark som du brukar eller förfogar över den 15 juni och som du har stödrätter för. Du söker gårdsstöd i SAM-ansökan.

Minst 4 hektar

2010 införes en lägsta arealgräns för gårdsstödet. För att få gårdsstödet måste du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar sista ansökningsdag.

Du måste ha stödrätter

Gårdsstödet betalas ut för det antal hektar jordbruksmark som du ansöker om i SAM. Du kan dock inte få mer gårdsstöd än vad dina stödrätter motsvarar. Stödrätterna tillhör jordbrukaren och är inte kopplade till marken.

Överföring av stödrätter

Det är möjligt att överföra stödrätter mellan brukare. Du kan köpa eller sälja dina stödrätter med eller utan mark. Du kan också hyra eller hyra ut stödrätter men då måste det vara tillsammans med jordbruksmark. Det är upp till jordbrukarna att komma överens om villkoren för överföringen. Överföring av stödrätter görs på särskild blankett (finns till höger).

Utan stödrätter får du inget gårdsstöd. Tänk på att en stödrättsöverföring kan behövas vid exempelvis:

  • Köp eller försäljning av företag
  • Ägarbyte eller generationsskifte
  • Arrende
  • Företaget ändras (uppdelning, sammanslagning eller ny företagsform)
  • Vid byte av stödsökande inom samma företag

Stödrätternas värde

Varje stödrätt har ett fastställt värde. Värdet beror på vilken mark som stödrätten uppstod på, vilken region som stödrätterna tilldelades i, och om stödrätterna förutom grundbeloppet även består av ett tilläggsbelopp. Stödrätterna tilldelades dig 2005 och antalet stödrätter motsvarar den areal du uppgav i din SAM-ansökan det året. Det är Jordbruksverket som hanterar stödrätter.

Gårdsstöd på fäbod

Fäbodbetet delas upp i markklasserna fäbodbete med gårdsstöd (grödkod 61) och fäbodbete utan gårdsstöd (grödkod 55).

Till fäbodbete med gårdsstöd räknas den öppna fäbodvallen med lindor och betesmark. Trädbevuxna delar av fäbodbetet räknas till fäbodbete utan gårdsstöd. Flera jordbruksblock kan finnas på fäboden. Vid ansökan ska bara ett av jordbruksblocken redovisas för fäbod i bruk tillsammans med namnet på fäboden. Alla jordbruksblock, inklusive blocket för fäbod i bruk, ska sedan redovisas som block med fäbodbete med rätt grödkod. Både fäbodbete med gårdsstöd och utan gårdsstöd kan förekomma på samma block. Länsstyrelsen fastställer sedan den totala fäbodbetesarealen, hur stor del av den som berättigar till gårdsstöd ansvarar du själv för.

Läs mer om fäbodbete.