Bredbandsstöd ur landsbygdsprogrammet 2014-2020

Regeringen har hittills avsatt totalt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i landet och Jordbruksverket har nu fördelat dessa till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått totalt 138,4 miljoner.

Besök  Jordbruksverkets hemsida för att ta del av den senaste informationen. 

Just nu är pengarna slut. I väntan på beslut från regeringen om mer pengar avvaktar vi.

Regler för bredbandsstöd 2014-2020

Jordbruksverkets hemsida finns mer information om vilka regler och villkor som gäller för stödet.

Vem kan söka

Ekonomiska och ideella föreningar samt företag och kommuner kan söka stöd till fiberprojekt. En skillnad från tidigare programperiod är att så kallad offentlig medfinansiering inte får ingå i projektet. Det innebär i praktiken att kommunal eller statlig medfinansiering inte är tillåten i projektbudgeten. Det hindrar dock inte t ex en kommun att vara delaktig i eller bidra med infrastruktur i anslutning till fiberprojektet.

Detta kan ni få stöd för

Ni kan få stöd för de utgifter ni har i samband med att anlägga den passiva infrastrukturen. Ni får stöd i form av en procentsats på de utgifter som ni har. Stödprocenten för Dalarna är 60 %. Samma procentsats kommer att gälla för alla fiberprojekt i länet. Detta gäller oavsett storlek på projektet och vem som står som sökande (ekonomisk eller ideell förening, företag eller kommun).

Vilka beviljas stöd

Jordbruksverkets hemsida kan ni läsa mer om vilka villkor och regler som gäller för att kunna få stöd.
När ert projekt uppfyller alla grundläggande villkor kommer det att prioriteras av Länsstyrelsen med hjälp av en poängsättning. Uppgifter till poängsättningen hämtar länsstyrelsen från er ansökan. Syftet är att ge stöd till de projekt med störst behov och som därmed bedöms ge det bästa resultatet. Vilka dessa prioriteringar är kan ni läsa mer om här.

Beslutsomgångar

Länsstyrelsen Dalarna har haft två beslutsomgångar under 2015.

  • Beslutsomgång 1 – Alla beslut är utskickade.
  • Beslutsomgång 2 – Vi har beviljat tretton projekt, beslutade projekt är meddelade. Sjutton ansökningar avvaktas för beslut.

Beslutsomgångar 2016:

Femton ansökningar har inkommit för handläggning.

Beslutsomgångar 2017:

En ansökning har inkommit för handläggning.

Länsstyrelsen Dalarna tillämpar beslutsomgångar med en öppen budget, d.v.s. vi har hela länets tilldelade budget tillgänglig från och med beslutsomgång 1 2015. De projekt i en beslutsomgång som uppfyller villkor och en minimipoäng på 200 p utifrån urvalskriterierna kommer att beviljas stöd, om budgeten räcker. En rangordning av projekten i beslutsomgången kommer att användas när pengarna inte räcker till alla ansökningar i den aktuella beslutsomgången.

Beslut och handläggning

Alla ärenden i beslutsomgång 1, 2015 är beslutade och har fått sina beslut.
Beviljade stöd beslutsomgång 1
Beviljade stöd beslutsomgång 2 -Sjutton ansökningar avvaktar beslut.

I avvaktan på nya pengar fattas inga beslut.

Handläggning av utbetalningar pågår.

Jordbruksverkets hemsida finns mer information om vilka regler som gäller för utbetalning.

Överlåtelse av bredbandsinvesteringar

Det är nu fastlagt av Jordbruksverket att det är möjligt att överlåta bredbandsinvesteringar. En investering kan nu överlåtas till ny ägare innan fem år har gått från beslut om stöd om vissa förutsättningar är uppfyllda enligt ”femårsregeln” i EU:s landsbygdsförordning. Försäljningen måste konkurrensutsättas. Det innebär att ni ska annonsera försäljningen enligt samma villkor som gäller för upphandlingar som genomförs inom projektet. På jordbruksverkets hemsida kan ni läsa mer om femårsregeln och överlåtelser.

Ny postadress

Om du behöver skicka papper till Länsstyrelsen som gäller företags-, investerings- och projektstöd ska du skicka dem till en ny postadress.

Adressen är:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
FE 23
Box 204
826 25 Söderhamn