Råd och info till anläggare av våtmarker

Du kan söka stöd för anläggning och restaurering våtmarker och dammar. Oavsett om du söka stöd för en anläggning, vill anlägga en våtmark med egna pengar eller funderar på hur du ska sköta en som redan finns, är det bra att ta kontakt med länsstyrelsen för ett rådgivningsbesök. Genom våtmarksprojektet kan du få veta vilka stöd som kan vara aktuella, få förslag på åtgärder som är bra för miljön och vilka tillstånd och dispenser du behöver.

Rådgivning och fältvandringar

Länsstyrelsen erbjuder rådgivning på plats och kan arrangera fältvandringar.

Flera våtmarksanläggare kan berätta om hur viktigt det är med noggranna förberedelser. Planeringssteget är viktigt för att slutresultatet ska bli bra. Börja gärna med att kontakta länsstyrelsen för ett rådgivningsbesök.

Stöd till anläggning och restaurering av våtmarker

Du kan nu söka stöd för anläggning och restaurering av våtmarker inom det nya landsbygdsprogrammet. Nya regler gäller för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Du kan få 90 % av utgifterna täckta för anläggning och restaurering av våtmarker. Inom det nitratkänsliga området i södra delen av Dalarna kan du i vissa fall till och med få 100 % stöd. För att arbetet ska flyta på smidigt för dig är det bra att börja med att kontakta Länsstyrelsen, så kan vi lotsa dig vidare.

Vem kan söka?

För att kunna söka ska man äga marken eller ha ett avtal med den som äger den, så att det inte kan bli någon osäkerhet om den framtida skötseln. Annars kan enskilda personer, föreningar, företag och myndigheter söka stödet.

Vad får du ersättning för?

Våtmarken eller dammen ska ligga i odlingslandskapet för att berättiga till stöd. Du kan få stöd för faktiska utgifter för anläggning och restaurering. Faktiska utgifter är sådana utgifter som du betalar för material eller till någon som utför arbetet. Avbetalningsköp av material är också godkänt. Du kan även få stöd för konsulttjänster, det vill säga förstudie och planering samt de tillstånd som behövs för våtmarken. Pengar till förstudie och projektering är en viktig del av stödet som bör utnyttjas för att slutresultatet ska bli bra. Däremot är eget arbete inte stödberättigat och inte heller lön till egna anställda.

Hur ska ansökan lämnas in?

Ansökan lämnas in via jordbruksverkets e-tjänst för ansökningar inom landsbygdsprogrammet.
Länk till Jordbruksverket.

Skriftligt besked

Du behöver ett skriftligt besked från länsstyrelsen innan du kan börja.

Länsstyrelsen prioriterar ansökningarna

Ansökningarna kommer att prioriteras utifrån miljönytta. Våtmarkens placering och hur de utformas kommer att spela stor roll. Skötseln av den färdiga våtmarken kommer också att ha en avgörande betydelse för våtmarkens värden. Friluftsliv och tillgänglighet vägs in i mindre grad. Dalarnas prioriteringar finns i handlingsplanen.
[handlingsplan Dalarna]

Kan ta lite tid

Det är lika bra att räkna med att det kommer att ta tid att gå igenom den process som krävs från idé till färdig våtmark. Men vi gör allt för att underlätta för markägare som vill anlägga våtmarker. Därför har vi gjort en checklista som beskriver ärendegångens alla steg och samlat dem på ett ställe.
Läs mer om våtmarksprocessens olika steg här

 Läs mer

Enkel folder "Att anlägga en våtmark" - samma information som på denna sida + lite till.

Information om anläggning och restaurering av våtmarker på Jordbruksverkets webbplats