Miljöinvesteringar

Du kan nu ansöka om miljöinvesteringar digitalt via Jordbruksverkets hemsida.

Följande ersättningar går att söka:

  • Engångsröjning av betesmark
  • Stängsel mot rovdjur         
  • Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för biologisk mångfald
  • Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
  • Förbättrad vattenkvalitet

Du söker stöden digitalt

Liksom andra stöd inom landsbygdsprogrammet kan man nu söka dessa ersättningsformer via jordbruksverkets webbplats. Du söker genom att gå in på ”mina sidor” med hjälp av e-legitimation. Där finns en hel rad stödformer att välja på och du kan söka dig fram till miljöinvesteringar.

Ansökan går till Länsstyrelsen

Efter att du har tryckt på ”skicka in” kommer ansökan till Länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som ankomstgranskar och handlägger ansökningar. Inom någon vecka bör du kunna förvänta dig att få ett bekräftelsebrev på att ansökan kommit in.

Förhandsbesked

Länsstyrelsen ska lämna skriftliga förhandsbesked på ansökningarna. Du kan inte börja förrän du fått ett förhandsbesked från länsstyrelsen och du kan få ett sådant tidigast i början av december. Observera att ett förhandsbesked inte är en garanti att ersättning kommer att beviljas för din ansökan. Förhandsbesked betyder att platsen för investeringen bedöms vara bra efter en första granskning och att du får börja på egen risk.

Länsstyrelsen prioriterar bland ansökningarna

Länsstyrelsen kommer att bedöma varje ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och målen för länets utveckling. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd. Vilka prioriteringar som finns i Dalarna kan du läsa om i Dalarnas handlingsplan.  

Beslut om stöd

Det är först när du fått beslut om stöd som du verkligen kan vara säker på att få ersättning för din investering.

 

Rovdjursstängsel

Ersättningen till rovdjursavvisande stängel är en fast ersättning på 50 kr per meter. Syftet med ersättning till permanenta rovdjursavvisande stängsel är att skydda betande tamdjur från rovdjursangrepp. Här kan du läsa mer om rovdjursstängsel.

Engångsersättning för röjning av betesmarker och slåtterängar

Syftet med ersättningen är gynna biologisk mångfald genom restaurering av betesmark eller slåtteräng. Ersättningen för engångsröjning är en fast ersättning på 5000 kr per hektar.  Du kan läsa mer om engångsröjning av betesmark på Jordbruksverkets hemsida. Ett alternativ till engångsersättning är att söka ett femårsåtagade för restaurering. De två ersättningsformerna går inte att kombinera på samma mark. Här kan du läsa mer om den femåriga ersättningen för restaurering av betesmarker.  

Ersättning för anläggning och restaurering av våtmarker och dammar

Syftet med ersättningarna är att öka biologiska mångfalden och att minska påverkan av näringsämnen på sjöar och vattendrag men det är en fördel om investeringen även gynnar rekreation och tillgänglighet. Ersättningen för våtmarker är i normalfallet högst 90% av de stödberättigade utgifterna. Det kan finnas fall med särskild miljönytta inom det nitratkänsliga området då ersättning kan ges till 100% av utgifterna. Stödtaket är 1,75 miljoner kronor totalt och max 200 000 kr per ha (400 000 kr per ha för vissa investeringar inom nitratkänsliga området).  

När du lämnat in ansökan och fått ett positivt förhandsbesked kan du börja med projekteringsåtgärder, söka tillstånd och dispenser. Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från biotopskyddet behövs i de flesta fall. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stöd till våtmarker.

Ersättning för förbättrad vattenkvalitet

Syftet med ersättningen är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Ersättning ges i normalfallet till högst 90 % av de stödberättigade utgifterna. Medlen kommer att prioriteras till sjöar och vattendrag som inte bedöms uppnå god status med avseende på hydrologi och näringsämnen, särskilt inom det nitratkänsliga området. Pengarna kan gå till olika specialinsatser som för framförallt näringsrening som inte är våtmarker och dammar. Du kan läsa mer om ersättningen till förbättrad vattenkvalitet på Jordbruksverkets hemsida.  

Utbetalning av stöd

Utbetalning av ersättning till investeringar med fast ersättning görs efter att investeringen är besiktigad och godkänd och ansökan om utbetalning kommit in till Länsstyrelsen. Utbetalning till investeringar med ersättning för faktiska utgifter, kan göras i flera omgångar, efter det att ansökan om utbetalning med betalda fakturor och övrigt underlag kommit in till Länsstyrelsen och slututbetalningen görs i så fall efter att investeringen är slutbesiktigad.

Läs mer

Läs mer om de olika stöden på Jordbruksverkets webbplats.