Regionalt serviceprogram 2014-2018

Servicen på landsbygden i Dalarna måste utvecklas lokalt och i samverkan mellan kommuner, byalag och föreningar.

I det arbetet ska Länsstyrelsen vara en resurs för samordning och kunskapsöverföring. Det sker i projektet Processledning, Dalarnas regionala serviceprogram, som finansieras ur Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket.


 NYHETER

 

Nyhetsbrev nr 1, 2018

 Postforskare besöker Björbo
Vem blir nästa hjälte från Dalarnas lanthandlare?
Projekt LEAXW-Lokalekonomisk analys i Dalarna Gävleborg är igång.


 

Arbetsgruppen för RSP

Hur jobbar vi med landsbygdsutveckling i ny region?

Vilken statistik behöver kommunerna för sin planering?

Vad behöver lanthandeln för att utvecklas?

Galaxen i Borlänge

onsdag 21 februari 9-16.30

 

Framtidskonferens i Sunne

Attraktiva platser och landsbygdernas utmaningar var huvudteman när Scandinavian Heartland i samverkan med Dalarnas regionala serviceprogram arrangerade en konferens om arbetet framåt.

Besök i kontrasternas land

Kontraster, Litauen.jpg
Det är knappt 30 år sedan muren föll. Men mycket har hänt i Litauen sedan dess, trots att kontrasterna fortfarande är stora. Självstyre i byar och entreprenörskap är något som får en avfolkad landsbygd att hålla ihop.Under hösten besökte tio personer ur arbetsgruppen för RSP, Kaunasregionen i Litauen.
Syftet var att studera servicetillgång och företagens villkor i landsbygder.

 

 

 

 

 

De syrar grönsaker.jpg

Båda bilderna ovan från Bondens marknad i Kaunas, Litauen.

Entreprenörer planerar internethandel av syrade grönsaker.

Mat i kommunhus, Litauen.jpg

Litauen är starkt centraliserat, med 10 regioner, och 60 kommuner. Kommunerna har inte beskattningsrätt. Istället fördelas skattepengarna av staten. Under kommunnivå finns 546 åldermannaskap. De kan bestå av flera grannbyar och ha omkring 1000 invånare. Åldermannaskapen har ansvar för bland annat distrikssköterskemottagning, fördelning av socialt bistånd, vägskötsel, bibliotek, äldreomsorg, kulturhus. Mycket av arbetet sker i samarbete med företagarna i området. Åldermannen väljs av invånarna i området. Här bilder från Liuciuniai, där gruppen från Dalarna togs emot med lokalt produverad mat. 

 

 

 Byäldste i Litauen.jpg

 Fr v kvinnoföreningens ordförande, åldermannen och Liuciuniais bibliotekarie

 

 

 

 

TV-intervju, Litauen.jpg

Nyhetsbrev

Samverkan för utveckling av service i landsbygder.
Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, är Länsstyrelsens projekt för att stödja kommersiell service i landsbygder. Samverkan är en viktig grundpelare och regelbundet träffas ett trettiotal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i en arbetsgrupp. Inom den gruppen har flera landsbygdsprojekt utvecklats. Det här nyhetsbrevet är från oss som arbetar i de projekten.

Nyhetsbrev nr 1, 2017

Vill du försäkra dig om nästa nummer?
Skicka en e-post till irene.svedjelov@lansstyrelsen.se

 ------------------------------------------------------------------

Framtida utmaningar på arbetsgruppens möten 

"Bostäder och arbetskraft med rätt kompetens är några av de viktigaste landsbygdsfrågorna." 
"Det behövs tillgång till riskkapital och en samlad bild av de stöd som finns i olika fonder och program."
Ett 30-tal deltagare i RSPs arbetsgrupp har diskuterat prioriteringar inför framtida landsbygdsarbete, på möten i Siljansnäs och Dala Järna i slutet av september.

Stina Munters (C), kommunalråd i Vansbro, inledde Dala Järna-mötet. Hon delar gruppens bild av utmaningarna inför den närmaste framtiden. För att möta dem behöver kommunerna samverka mycket mera, anser hon.

Jakob Ebner från projektet Scandinavian Heartland, Länsstyrelsen, berättade om Business Improvement Districts, BID, som ett strukturerat arbetssätt för att utveckla en plats. Flera på mötet såg BID som ett sätt att få verkstad kring resultaten av de lokalekonomiska analyser som nu görs i Dalarna och Gävleborg.

Båda dagarnas diskussioner handlade om hur frågor om service i landsbygder ska hanteras i kommande program och organisationer. Nuvarande RSP är förlängt till 2020 och löper parallellt med Landsbygdsprogrammet. Under 2019 beräknas Dalarna bilda Landstingsregion med ansvar för strategiska utvecklingsfrågor. Det betyder att regionala serviceprogrammet kan föras över från Länsstyrelsen till en nybildad region, medan Landsbygdsprogrammet även i fortsättningen hanteras hos Länsstyrelsen. Analys av behoven och former för samverkan kommer att bli ännu viktigare än idag.

Behovet av fortsatt samverkan i arbetsgruppen, var något som flera deltagare poängterade. Förslaget var också att gruppen kan utvecklas till att bli mera coachande för idéer och vägar till finansiering. Perspektiv var en annan fråga som togs upp: "vad menar vi när vi pratar om landsbygdsutveckling?"

Läs mera här:

Anteckningar RSP 20 och 25 september.docx, om diskussionerna och om presentationerna under mötena.

 

Välkommen till höstens höjdpunkt!

Framtidskonferensen: Landsbygd-Service-BID

Samhället förändras i rasande takt. Att spana in i framtiden, upptäcka mönster och trender och utveckla verktyg som ger oss möjlighet att anpassa oss till en ständigt nya verklighet är viktigt för att utveckla vår landsbygd.

Framtidskonferensen vill göra just detta. Vi diskuterar landsbygdens möjligheter, spanar in i framtiden och lär känna utvecklingsverktyg som kan hjälpa oss att förverkliga idéer som tidigare verkade omöjliga.

I anslutning till konferensen håller arbetsgruppen för Dalarnas regionala serviceprogram möte.

Tid: 14-15 november 2017, lunch-lunch

Plats: Selma Spa, Sunne, Värmland

Arrangörer: Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen i Värmlands län

Anmälan: senast 27 oktober

Program och anmälan

DALARNA I TOPP!

Tre av de projekt som beviljats projektmedel ur Tillväxtverkets Lokala servicelösningar, kommer från Dalarna. De har växt fram ur samverkan inom regionala serviceprogrammet i länet. Mera om projekten finns i länkarna i spalten till höger.
Ett fjärde projekt har anknytning till Dalarna: Lunds tekniska högskola följer projektet för pakethantering i Björbo.
Nu startar också Hela Sverige ska leva ett projekt för invånarnas engagemang i lokal serviceutveckling. Sex län står bakom ansökan, och Dalarna med kommunerna Älvdalen och Ludvika, är ett av dem.

Vad tycker Dalarna om Landsbygdskommitténs 75 förslag?

Se presentation av slutbetänkandet

Se citat till stöd för landsbygden, ur kommitténs slutbetänkande

Citat från diskussionerna i arbetsgruppen för Dalarnas regionala serviceprogram:

"Landsbygderna behöver bli sedda inte hjälpta"

"Kommitténs förslag är ofarliga för storstäderna, de behöver inte offra något."

"Finns det risker för de dala-kommuner som inte är prioriterade i förslagen? Risk att man tar från den ena kommunen och ger till den andra? Nej, förslagen kommer inte att ha så stor inverkan på de här kommunerna. Frågan är också om analysen av de här kommunernas behov är alltför svepande? Tror kommittén att alla har samma behov bara för att de uppfyller vissa gemensamma kriterier?"

"Förslaget om sänkt arbetsgivaravgift blir uddlöst om man inte kommer tillrätta med bostadsbristen."

"Kommittén nämner knappt vissa av de organisationer som idag verkar för  utveckling av landsbygderna, t ex Coompanion, Hela Sverige ska leva , Bygdegårdarnas Riksförbund, idrottsrörelsen."

"Många av förslagen rör förändringar i transfereringssystemen. Det ger bara marginella förändringar."

"Flera förslag går ut på att kompensera den skada marknadskrafterna orsakat. Det är ingen verklig förändring."

"Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för att behålla och attrahera nya företag."

"Nya svenskar måste snabbare kunna komma ut i jobb! Förenkla regelsystemet!"

"Var är frågorna om hållbarhet och Agenda 2020?"

"Avgörande att bredband ses som en femte infrastruktur"

"1. Kompetens, 2. Attraktiva bostäder, 3. Bredband, 4.Service"

Remissvaren ska lämnas senast 22 mars. Länsstyrelsen, Region Dalarna, samt Avesta, Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro kommuner är några av remissinstanserna i länet.

Upphandling som motor för landsbygdsutveckling

Ramsjö var en utflyttningsort i Hälsingland där befolkningssiffrorna pekade neråt. Samtidigt hotades skolan, lanthandeln och barnomsorgen av nerläggning. Kvar fanns en stor andel äldre i behov av omsorg. Offentlig upphandling och projektet Innovation X fick det hela att vända.

Projektledarna Sigrid Petterssén och Anette Jonsäll från Region Gävleborg, tillsammans med Barbro Keijzer från Ljusdals kommun berättade om vändningen på ett seminarium i Falun den 6 oktober. Arrangörer var Länsstyrelsen Dalarnas regionala serviceprogram och Upphandlingsdialog Dalarna. Bland deltagarna fanns kommunernas landsbygdsutvecklare och upphandlare, politiker, Hela Sverige ska leva, lanthandlare, föreningen Lokal Mat, Landstinget Dalarna och Coompanion.

Att upphandling i dialog med människorna i bygden kan leda till utveckling, inspirerade deltagarna. Vilka frågor kan vi arbeta med här i Dalarna för att ta vara på kunskapen från grannlänet? Vid eftermiddagens diskussioner väcktes flera förslag. Exemplet från Ramsjö, att samordna kommunal verksamhet - Intraprenad - inspirerade både politiker och tjänstemän från kommunerna. Distansutbildningar, asylmottagningar, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård var några utvecklingsområden som nämndes. Andra reflektioner från grupperna handlade om att våga bejaka det som är komplext, att - som i Ramsjö - se frågor ur ett geografiskt perspektiv istället för organisatoriskt och vikten av att se helheten.

Se presentationerna här:

Innovationsupphandling X

Upphandlingsdriven innovation

Intraprenad i Ramsjö

Plan för service på landsbygden - ett villkor för stöd

Under hösten 2015 fördes investeringsstöden för lanthandeln över till Landsbygdsprogrammet. Då skärps också kraven för kommunernas delaktighet i urvalet.

Ett avgörande nationellt kriterium är att kommunen har en plan för invånarnas tillgång till dagligvaror, drivmedel, paket, betaltjänster, apoteksvaror m m.

13 av Dalarnas 15 kommuner har antagna serviceplaner hittills:

Avesta

Borlänge

Hedemora

Falun

Gagnef

Leksand

Ludvika Översiktsplan

Malung-Sälen

Mora

Orsa

Rättvik

Säter

Vansbro

Älvdalens kommun arbetar med ny serviceplan och har under tiden antagit delplan för Nornäs och Flötningen

Öppet för ansökningar

Planera för helhetssyn och samarbete i nya Landsbygdsprogrammet

Från och med september 2015 går det att söka stöd för exempelvis service- och fritidsanläggningar på landsbygden. Stödet ersätter det tidigare investeringsbidraget i Stöd till kommersiell service. Nu kan också föreningar, kommuner och organisationer söka. Ansökan kommer att bli elektronisk.

Läs mera här

Möjligheter för dig på landsbygden

"En väg in" för goda idéer

Det finns många goda idéer för att utveckla servicen i byarna runtom i Dalarna. Problemet är ofta att hitta rätt finansiering. I värsta fall blir idéerna inte verklighet. Inom regionala serviceprogrammet har Länsstyrelsen och Leader Dalälvarna (LLU) diskuterat former för samarbete. Tanken är idéutveckling i första hand och därefter vägledning till ansökan om lämpligt stöd. Länsstyrelsen kommer att söka samarbete även med andra Leaderområden.

Tjärna Ängar mötte landsbygden

 

 

Det är den utomeuropeiska invandringen som gjort att Dalarnas befolkning inte sjunkit de senaste åren. Många har kommit till Dalarna från andra länder, men få har flyttat till landsbygden.

Därför ordnade Länsstyrelsen en resa från Borlänge till Venjan, Öje och Yttermalung. Nya svenskar från bland annat Somalia och Kurdistan deltog. De togs emot av byborna som berättade om livet på landsbygden och om arbetet för inflyttning och utveckling. Nu ska Länsstyrelsen samla kontaktuppgifter för underlätta för bybor och nya svenskar att träffas. I byarna som besöktes hoppas man på ökad inflyttning.

Hör SR Dalarnas reportage om resan

 

Känslan för en plats

C-uppsats om olika känslor i Nyhammar och Grangärde

Vad är det som gör att människor trivs på en ort? Vad gör platsen unik och hur upplever de boende andra orter?

Det är huvudfrågorna i Linnea Grönvolds C-uppsats i kulturgeografi. Linnea fick inspiration till frågeställningarna när hon praktiserade på Dalarnas regionala serviceprogram under förra hösten. Studien visar att orternas olika historia påverkar hur de upplevs idag. Alla deltagare ansåg att det är Grangärde som ses som den attraktiva byn av utomstående. Det påverkade dock inte deltagarna i Nyhammar att tycka mindre om sin ort.

Läs studien här

Nytt sätt att arbeta

Sedan våren 2014 har Dalarna ett nytt regionalt serviceprogram. Det är Näringsdepartementet som via Tillväxtverket ger länen i uppdrag att skriva en plan för hur vi tänker arbeta med frågor om kommersiell service på landsbygden de närmaste åren.

Länsstyrelsen Dalarnas program fokuserar på mat, bensin, pengar och paket i hela Dalarna. Arbetet ska utgå ifrån de lokala behoven på landsbygden och Länsstyrelsen kommer att arbeta med stöd i utvecklingsprocesserna

. Se presentationen av Dalarnas regionala serviceprogram här

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas regionala serviceprogram

Alla invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha rimlig tillgång till kommersiell service

Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos funktionedsatta och äldre. Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna  i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Länsstyrelsen.

Samverkan är grunden och regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i arbetsgruppen för RSP. Ur den samverkan har flera projekt för utveckling startats, med stöd av Tillväxtverket, Länsstyrelsen och flera kommuner.

Tillsammans gör vi verkstad av idéerna för landsbygdsutveckling.

Läs mera om projekten:

Lokalekonomisk analys i Dalarna och Gävleborg

Lokal Mat och Lanthandlarförening i Dalarna

Leverantörsneutral pakethantering i Björbo

 

Läs mer här

Läs mer om befolkning, service och arbete i Dalarna här  

Stöd till dagligvaror och ombudstjänster

Läs mera här

Betaltjänster

Läs mera här

 

 Hur idéer blir verklighet

Kavalkad av goda exempel på mötet med arbetsgruppen 9 juni 2017

Nya servicepunkter i Hedemora, lokala utvecklingsgrupper i Avesta, och  medel för landsbygdsutveckling i Falu kommun. Lokalekonomiska analyser, lanthandlarförening, nya bostäder i Tällberg och nytt samarbete mellan tre kommuner, tre byar och Länsstyrelsen.

Mötet i arbetsgruppen för Dalarnas regionala serviceprogram i Dala Floda blev en kavalkad av exempel på allt som görs för utveckling av service på landsbygden i länet. Alla deltagande kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter berättade om läget och många idéer för samverkan föddes.

I höst kommer arbetsgruppen att fånga upp aktuella frågor och diskutera hur denna samverkan kan stärka lokala initiativ rent praktiskt.

Se några av presentationerna här:

Avesta kommun

Hedemora kommun

Falu kommun

Byspira i Tällberg

Lanthandlarförening och Lokal Mat

Lokalekonomiska analyser i Dalarna och Gävleborg

Vill du veta mera om samverkan för utveckling av service i Dalarnas landsbygder? Maila birgitta.laszlo@lansstyrelsen.se och beställ vårt nyhetsbrev. Där finns också kontaktuppgifter till vårt nätverk.

Fotboll och landsbygdspolitik i arbetsgruppen

Arbetsgruppen för Dalarnas regionala serviceprogram träffades i Venjan och Smedjebacken i slutet av februari.

I Smedjebacken berättade kommunens landsbygdsutvecklare Ewa Dagwall om vägen från motgång till framgång för kommunen.

Se presentationen från Smedjebacken

I Venjan inleddes mötet med ett besök hos Handlarn och ägaren Joel Zackrisson, som fortsatte med en guidad tur till sporthall, gym, skola/fritids/förskola.

Länsstyrelsen informerade om läget för stöden i Landsbygdsprogrammet och Trädgård som resurs, en satsning för kompetensutveckling, samt läget för satsningarna i regionala serviceprogrammet.

Se Länsstyrelsens presentation

Michael Persson, projektledare för regionala Betaltjänster, informerade om möjligheten att få betaltjänstlösningar till orter med minst 15 km till närmaste ort med den servicen.

Läs mer om Betaljänstlösningar här

Vad kan fotbollsföreningarna betyda för utvecklingen av service i landsbygder? Om det berättade Stefan Jonsson och Ulf Weinstock från Dalarnas Fotbollförbund. Under diskussionerna efteråt kom förslag om samarbeten och finansiering.

Se Dalarnas Fotbollförbunds presentation

Hemsändningsbidraget har prövats i nya former i Grangärdebygden, i ett av Tillväxtverkets pilotprojekt. Resultatet har presenterats tidigare. Nu tar Ludvika kommun och landsbygdsutvecklaren Lena Kansbod frågan ett steg vidare. I diskussion med flera grannkommuner har frågan om vem som ska arrangera transporter av personer och matkassar. Lanthandlarna själva, föreslår kommunerna, medan flera deltagare på mötena menade att detta är ett stöd till individer och därför måste kommunerna ta ansvar. Diskussionerna kommer att fortsätta under året.

Arbetsgruppens möte i Garpenberg 30 nov-1 dec 2016

Kan servicepunkter bli viktiga aktörer i kommunernas krisplanering?

Det var en av huvudfrågorna när RSPs arbetsgrupp träffades i Garpenberg. Peder Johnsson, nationell krissamordnare i Röda Korset introducerade tanken genom att berätta om organisationens krisberedskap. Det kan handla om allt från första hjälpen och krissamtal, till mat, kläder och vatten.

Kan byarnas servicepunkter i lanthandlar/bygdegårdar/föreningslokaler ses som en viktig resurs i kommunernas krisplanering? Kan det vara ett sätt att sprida nytt ljus över servicepunkterna på den politiska agendan?

- Om vi ska få genomslag för ett nytt sätt att tänka, så måste kommunpolitikerna vara med, sa en av deltagarna.

Diskussionerna fortsätter och inom RSP kommer vi att ta frågan vidare till Länsstyrelsens krissamordnare och vidare till kommunerna. Arbetet med att stödja kommunernas arbete för levande och aktuella serviceplaner fortsätter.

Idéer blir verklighet

Innan jul landar tre projektansökningar från Dalarna hos Tillväxtverket. Det gäller utlysningen Lokala servicelösningar och sökande är Coompanion, Lokal Mat samt Björbo Intresseförening, med stöd av Länsstyrelsen och kommunerna.

Tillsammans med Siljansnäsresursen berättade de om utvecklingsplanerna, som sedan diskuterades i grupp av deltagarna.

-Intressant att vara med och sprida resultaten från projekten, tyckte flera av deltagarna. Om en lösning utvecklas kan den användas av flera och få stor spridning.

Se också Länsstyrelsens presentation av Landsbygdsprogrammet, Betaltjänster och Regionala serviceprogrammet

 

Från arbetsgruppens möte i Älvdalen 2015

Den röda tråden var hur vi gör verklighet av utvecklingsidéer. Bybor från Lumsheden och Rörbäcksnäs medverkade, tillsammans med Riksbanken och länets Leaderområden.

Läs mera om dagarna här:

Leader Dalälvarna

Leader Nedre Dalälvarna

Hur man gör en Lokalekonomisk analys, LEA

Utvecklingsplan för byn Lumsheden

 Hur kan Lumsheden gå vidare med sin plan?

Riksbanken och kontanthantering

Yellow Frame - en utvecklingsidé från Estland

 

Stöd i Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mera här

Driftstöd till glesbygdsbutiker

Hemsändningsbidrag

Läs mera här