Dalarnas SWOT-analys

Som en första del i arbetet med Dalarnas regionala handlingsplan har länsstyrelsen tagit fram en SWOT-analys över länets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Analysen utgör grunden för att kunna avgöra vilka som är i störst behov av stöden i landsbygdsprogrammet och ska motivera varför stöd bör ges till vissa specifika delar av landsbygden. Den spelar därmed en viktig roll för länsstyrelsens fortsatta arbete med handlingsplanen.  

Utifrån en nulägesbeskrivning av Dalarnas landsbygd identifierar SWOT-analysen länets styrkor och svagheter samt vilka möjligheter och hot som kan tänkas dyka upp under programperioden 2014–2020. Resultatet kan du ta del av här.

Läs Dalarnas SWOT-analys. 

Fakta SWOT-analys

  • SWOT är en förkortning av de engelska orden strengths, weaknesses, opportunities och threats.
  • En SWOT-analys är ett strategiskt planeringshjälpmedel för att ta reda på vilka faktorer som kan utnyttjas för utveckling samt vad man bör förbättra och se upp med.
  • Styrkor och svagheter har identifierats utifrån de faktiska förhållandena som råder i Dalarna.
  • Möjligheter och hot är sådant som kan tänkas dyka upp under programperioden.