Ta jordbruksmark ur produktion

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

En anmälan skall lämnas in till Länsstyrelsen senast 8 månader innan jordbruksmark tas ur jordbruksproduktion.

Detta följer av bestämmelser i 12 kapitlet 9 § miljöbalken (1998:808) samt förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) 

Anmälan behöver inte skickas in om:

·          Åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön

·          Om marken tas i anspråk för verksamhet vars tillåtlighet prövats i särskild ordning  

Anmälan ska innehålla:

1.       Brukarens namn, adress och telefonnummer

2.       Markägarens namn, adress och telefonnummer

3.       Fastighetsbeteckning, inklusive uppgift om församling och kommun

4.       Avsedd markanvändning

5.       Areal åker- och betesmark

6.       Trädslag som brukaren avser att använda vid eventuell skogsodling

7.       Av anmälaren kända naturvärden, fornlämningar eller andra kulturvärden

8.       Vilket år brukaren avser att ta marken ur jordbruksproduktion

9.       Eventuellt särskilt yrkande i de fall brukaren önskar ta marken ur jordbruksproduktion tidigare än åtta månader efter anmälan

10.   Skäl för särskilt yrkande enligt 9.

 
Anmälan ska göras skriftligen till länsstyrelsen och undertecknas av brukaren.

Den jordbruksmark som är berörd av nedläggningen ska tydligt märkas ut och avgränsas på en karta som bifogas anmälan. Nedläggningsobjektets geografiska läge ska markeras på kartan tillsammans med koordinater i rikets nät, eller på annat likvärdigt sätt. Av anmälaren kända naturvärden, fornlämningar eller andra kulturvärden inom nedläggningsområdet ska tydligt märkas ut på kartan.