Förvärv av Lantbruksfastighet, jordförvärvslagen

Har du förvärvat en fastighet taxerad som lantbruksenhet behöver i vissa fall du söka tillstånd enligt jordförvärvslagen hos Länsstyrelsen. Denna ansökan ska du göra inom 3 månader efter ditt köp.

När gäller lagen?

 • För privatpersoner krävs tillstånd bara i de delar av länet som i jordförvärvslagens mening är omarronderingsområde eller glesbygd. De församlingar som är glesbygd eller omarronderingsområde visas i länkarna till höger eller via kartan nedan.
 • För juridiska personer (bolag m.fl.) krävs alltid tillstånd med vissa undantag.

Vet du vad som gäller i din kommun eller församling?

Vissa församlingar är både i glesbygds- och omarronderingsområden. Med församling avses de territoriella församlingsgränser som det såg ut den 31 december 1999.

Karta över Dalarnas områden:      

 

Undantag från lagen

Det finns vissa fall då förvärvstillstånd aldrig krävs. De vanligaste undantagen från lagen är följande.

 • Då förvärvaren redan äger en del i fastigheten.
 • Då förvärvet sker genom arv eller testamente.
 • Då förvärvet sker genom köp, byte eller gåva från föräldrar, far- eller morföräldrar eller från make/maka.
 • Då förvärvet sker mellan juridiska personer i friområden. 

Fastighetsreglering

Genom fastighetsreglering kan mark föras från en fastighet eller samfällighet till en annan fastighet eller samfällighet. I de fall där lantbruksenheter är inblandade, både vad avser jord- och skogsmark ska länsstyrelsen yttra sig över lämpligheten av åtgärden. Det sker genom att lantmäteriet skickar en underställning till länsstyrelsen.
Förvärvet prövas då enligt jordförvärvslagens regler.

Tillstånd i omarronderingsområden?

 • Ansökan om förvärvstillstånd krävs alltid i omarronderingsområden.

Tillstånd i glesbygdsområden?

 • Tillstånd krävs för förvärv i glesbygd.
 • Tillstånd får vägras om fastigheten behövs för att främja sysselsättning eller bosättning i glesbygd.
 • Tillstånd krävs inte då förvärvaren varit bosatt minst 12 månader i glesbygdsområdet i den kommun där den förvärvade fastigheten finns.  

Tillstånd för juridiska personer? 

 • Juridiska personer (bolag m.fl.) måste söka tillstånd i hela länet med undantag av förvärv från juridisk person i friområden.

Blanketter och andra handlingar

Ansökan om tillstånd görs på särskilda blanketter som ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre månader från förvärvet, annars blir detta ogiltigt.

Blanketter för ansökan om jordförvärvstillstånd kan beställas från Jordbruksverkets webbsida eller via länkarna till höger.

 

Utöver ansökan om förvärvstillstånd ska följande handlingar sändas in till Länsstyrelsen

 • Förvärvshandlingen (bestyrkt kopia), t.ex. köpekontrakt eller gåvobrev.
 • Fullmakt (kopia) då ombud för överlåtare/förvärvare har undertecknat förvärvshandlingen.
 • Bouppteckning (bestyrkt kopia) när dödsbo säljer.
 • När juridisk person förvärvar:
  Registreringsbevis och bolagsordning.

Avgift: Från 1 juli 2011

För ansökan om tillstånd i glesbygdsområde eller område som är både glesbygd och omarronderingsområde tas en avgift ut, som för privat/fysiska personer är 3.700 kronor. 

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygdområdet (församlingen) inom den kommun där egendomen är belägen.

I omarronderingsområden som inte är glesbygd tas ingen avgift ut för privat/fysiska personer.

För juridiska personer kan avgiften vara 5.700 kronor, såvida inte egendomens värde överstiger 10 miljoner kr. Avgiften är då 12.700 kronor. Detta beror på att Jordbruksverket då beslutar i tillståndsärendet efter yttrande från Länsstyrelsen.
I glesbygdsområde eller områden som är både glesbygd och omarronderingsområde är avgiften 3.700 kronor om affären är mellan 2 juridiska personer.

 

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens bankgiro 5050-5866 och märkes med förvärvstillstånd och fastighet som ansökan avser.  

För utlandsbetalning gäller:
IBAN: SE2012000000012810110506
BIC:   SWIFT DABASESX
Bank: Danske Bank 

 

Ansökan skickas till:


Länsstyrelsen Dalarna
79184 Falun
 

 

Handläggningstid
Maximalt tre månader i normalfallet 3 - 6 veckor.