Vårdhygien

Antalet fall av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier ökar i världen, och i Sverige. Även hos djur förekommer infektioner med svårbehandlade bakterier.

I alla vårdmiljöer finns det risk för spridning av bakterier, virus och svampar, även på veterinärkliniker och i veterinärt fältarbete. För att motverka denna spridning inom vården, och vidare ut i samhället, är det viktigt att i det dagliga arbetet använda sig av grundläggande hygienrutiner.

I begreppet vårdhygien ingår alla de åtgärder som görs för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Ett vårdhygieniskt arbetssätt minskar risken för att sprida smitta mellan patienter, även djur, och mellan patienter och personal. En viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens är att förebygga vårdrelaterade infektioner. Dessa leder till en ökad antibiotikaanvändning och därmed även ökad risk för resistensutveckling.

Den 1 april 2014 kommer nya regler om hygienplaner i veterinärmedicinsk verksamhet att träda ikraft. Detta görs för att minska risken för spridning av multiresistenta bakterier.