Övriga skyddsformer

Det finns flera olika skyddsformer utöver de som länsstyrelsen aktivt jobbar med för att bevara värdefull natur. Syftet är oftast detsamma; att bevara den biologiska mångfalden eller att främja friluftslivet.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är att civilrättsligt avtal som tecknas mellan Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen och markägare som är intresserade av naturvård. Det är ett flexibelt skyddsinstrument som syftar till ökad delaktighet och engagemang.
Läs mer om naturvårdsavtal

Vattenskyddsområden

Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 19 § MB).
Läs mer om vattenskyddsområden

Strandskydd

Från och med den 1:a juli 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen. De nya reglerna ska bland annat stärka strandskyddet i högexploaterade områden och underlätta landsbygdsutveckling i områden med stor tillgång på orörda stränder.

Ändringen av strandskyddet innebär att strandskyddsfrågor i större utsträckning behandlas på regional och lokal nivå.
Läs mer om strandskydd

Samråd

För att skydda naturmiljön ska man i många fall anmäla planerade åtgärder i naturen för samråd till tillsynsmyndigheten. Det gäller i de fall där åtgärden kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
Läs mer om samråd

Naturvårdsområden

Naturvårdsområde är ett begrepp som inte finns med i miljöbalken, utan är en äldre skyddsform som tidigare bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen. Enligt miljöbalken täcker benämningen naturreservat in även naturvårdsområde.

Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska vid tillämpningen av miljöbalken därmed anses som naturreservat, men de föreskrifter som har meddelats för området gäller fortfarande.

Skydd av landskapsbilden

Landskapsbildsskydd är också en äldre skyddsform som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen och där begreppet inte längre finns i miljöbalken. Skyddsformen ersätts successivt med andra skyddsformer men fram till dess gäller bestämmelserna i landskapsskyddsområdena.

Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje landskapsbildsskyddsområde. Skyddet reglerar bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan ha en negativ effekt på landskapsbilden. Den reglerar dock inte skogsbruk och jordbruk.